Direct naar content gaan
}

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepasselijkheid; communicatie

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van, dienstverleningen aan, overeenkomsten met, leveringen, diensten en andere rechtshandelingen door of van Stichting NLFiscaal te Amsterdam (Nederland), hierna te noemen NLFiscaal.

1.2. Van deze voorwaarden kan door partijen slechts uitdrukkelijk en schriftelijk worden afgeweken. Algemene voorwaarden van afnemer worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

1.3. Iedere communicatie tussen NLFiscaal en afnemer kan elektronisch geschieden, behoudens indien en voor zover het gaat om wijzigingen of beëindiging van de bestaande contractuele relatie, welke in ieder geval schriftelijk per brief of per e-mail ter attentie van de directie / het bestuur dient te worden vastgelegd.

1.4. De door NLFiscaal opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door afnemer. Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen.

1.5. Eventuele tekortkomingen c.q. gebreken in de communicatie als gevolg van fouten/gebreken in de werking van het gekozen middel van overbrenging van de informatie zijn in beginsel voor rekening en risico van afnemer, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld van NLFiscaal, dan wel de tekortkomingen c.q. gebreken aantoonbaar in de risicosfeer van NLFiscaal blijken te liggen.

Artikel 2 - Prijzen; betaling

2.1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld, zijn de prijzen in euro en exclusief btw. Extra werkzaamheden, redelijkerwijs noodzakelijk voor de uitvoering van de dienstverlening, kunnen na overleg separaat worden doorberekend.
NLFiscaal kan jaarlijks (met ingang van 1 januari van elk volgend jaar) de prijzen aanpassen aan de algemene prijsontwikkeling op basis van de CPI-index ‘alle huishoudens. Een opgave daarvan wordt gedaan in de maand november voorafgaand aan het jaar waarin de eventuele prijsaanpassing wordt toegepast.

2.2. Betaling op facturen dient binnen veertien dagen na factuurdatum ontvangen te zijn. NLFiscaal is gerechtigd (geheel of gedeeltelijk) te factureren op een door haar gekozen moment voor of tijdens een lopende contractperiode.

2.3. Betaling dient zonder aftrek, korting of schuldverrekening te geschieden.

In geval van niet tijdige betaling is afnemer na de vervaldatum en na nadere ingebrekestelling de in Nederland geldende wettelijke handelsrente verschuldigd tot de datum van algehele voldoening.

2.4. Buitengerechtelijke incassokosten kunnen aan afnemer in rekening worden gebracht na het verstrijken van de geldende betalingstermijn.

Artikel 3 - Intellectueel eigendom; gebruik; privacy

3.1. NLFiscaal behoudt zich alle (semi-)intellectuele eigendoms- en exploitatierechten (waaronder auteursrechten, databankrechten en licentierechten) voor met betrekking tot het door haar aan afnemer verstrekte materiaal dan wel de geleverde producten of diensten.

3.2. Het is afnemer – behoudens uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van NLFiscaal alsmede buiten het contractueel toegestane, niet-exclusieve en niet-overdraagbare gebruik binnen de eigen organisatie door afnemer - niet toegestaan de geleverde producten (waaronder in het bijzonder het beeld en de toegepaste tekstuele benadering alsook inclusief print-outs, software en/of toegankelijkheidsstructuur) dan wel het ter beschikking gestelde materiaal te verveelvoudigen, te exploiteren, dan wel op enigerlei wijze ten behoeve van commerciële doeleinden te (laten) gebruiken en/of aan derden ter beschikking te stellen.

3.3. Onder verveelvoudiging wordt tevens verstaan het opslaan in een geautomatiseerd bestand, behoudens indien en voor zover het betreft contractueel toegestaan intern, niet commercieel gebruik.

3.4. Afnemer verplicht zich alle vermelde en op producten/dienstverlening aangebrachte gegevens (tekst en logo’s) met betrekking tot de intellectuele eigendomsrechten en overige informatie vanwege NLFiscaal op geen enkele wijze te verwijderen dan wel te wijzigen.

3.5. Afnemer is ervan op de hoogte dat NLFiscaal de persoonsgegevens van afnemer verwerkt, met inbegrip van de gegevens over afnemersactiviteiten op de website van NLFiscaal, zoals de bezochte pagina’s, de tijd die op verschillende onderdelen van de website wordt doorgebracht enz. NLFiscaal slaat deze gegevens tijdelijk op in een databank, die wordt gebruikt voor de uitvoering van de overeenkomst met afnemer, waaronder mede begrepen maatregelen om de dienstverlening aan afnemer te verbeteren en het verstrekken van informatie en/of aanbiedingen aan afnemer. Afnemer mag de gegevens die NLFiscaal over hem heeft verzameld desgewenst inzien en laten corrigeren. Afnemer heeft het recht NLFiscaal te vragen daarvoor in aanmerking komende gegevens van afnemer te verwijderen of af te schermen. De in dit artikel genoemde gegevens kunnen niet worden herleid tot individuele gebruikers, maar op zijn hoogst tot op niveau van de afnemende organisatie.

Artikel 4 - Klachten

Reclames met betrekking tot de uitvoering van de dienstverlening dienen schriftelijk binnen een redelijke termijn na ontvangst door afnemer van de data / het fiscale nieuws per e-mail (ter attentie van info@nlfiscaal.nl) of per aangetekend schrijven ter attentie van het bestuur van NLFiscaal (adres: Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam) te geschieden, bij gebreke waarvan de wijze van uitvoering van de dienstverlening geacht wordt geaccepteerd te zijn door afnemer. De duur van de redelijke termijn wordt onder meer bepaald door de aard van de geleverde diensten en de tijdstippen, waarop afnemer gewoonlijk kennis neemt c.q. kan nemen van de betreffende diensten, doch uiterlijk binnen dertig dagen na terbeschikkingstelling van de betreffende diensten.
Indien afnemer op enige dag het fiscale nieuws voor die dag niet voor het tijdstip van 12.00 uur heeft ontvangen, dient hij zulks per ommegaande te melden aan NLFiscaal per e-mail (info@nlfiscaal.nl).

Artikel 5 - Termijn; wijze van uitvoering

5.1. Opgegeven leveringstermijn en/of termijnen in verband met het verrichten van werkzaamheden/diensten gelden als indicatie en niet als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

5.2. Met inachtneming van de gerechtvaardigde belangen van afnemer en de uitdrukkelijk overeengekomen specificaties ter zake de dienstverlening, is NLFiscaal gerechtigd de wijze te bepalen waarop de gegeven dienstverlening uitgevoerd zal worden.
NLFiscaal mag bij de uitvoering van de contractuele relatie met afnemer naar eigen inzicht derden inschakelen, maar blijft zelf contractueel gebonden jegens afnemer.

Artikel 6 - Aansprakelijkheid

6.1. Beantwoordt de dienstverlening als gevolg van een toerekenbare tekortkoming van NLFiscaal niet aan de contractuele afspraken, dan zal NLFiscaal - na overleg met afnemer en afhankelijk van de omstandigheden van het geval - overgaan tot ter beschikking stellen van de ontbrekende en/of correcte gegevens, vooropgesteld dat afnemer tijdig heeft gereclameerd. Indien en voor zover herstel van de geleverde prestatie redelijkerwijs en objectief bezien niet (meer) kan worden gerealiseerd door middel van een hernieuwde of aangepaste prestatie, is NLFiscaal nimmer tot meer gehouden dan vergoeding van de aantoonbare schade tot maximaal de factuurwaarde, verbonden aan de betreffende prestatie dan wel de prijs voor het abonnement van afnemer op maandbasis.

6.2. Met inachtneming van het bovenstaande is NLFiscaal niet tot verdergaand, in het bijzonder tot vergoeding van (gevolg)schade, gehouden behoudens opzet of grove schuld. Afnemer vrijwaart NLFiscaal ter zake van vorderingen van derden.

6.3. De vorderingsrechten en andere bevoegdheden van afnemer - uit welken hoofde ook - jegens NLFiscaal verjaren na één jaar na het moment, waarop afnemer bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met de gebreken in relatie tot de uitvoering van de overeenkomst door NLFiscaal.

6.4. Alle situaties van overmacht ontslaan NLFiscaal van enige verplichting tot nakoming van de overeenkomst, zolang de betreffende verhindering blijft voortbestaan. Aanspraak op schadevergoeding in dergelijke gevallen is uitgesloten. Onder overmacht wordt verstaan: elke van de wil van NLFiscaal onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van verplichtingen van NLFiscaal jegens afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van verplichtingen in redelijkheid niet van NLFiscaal kan worden verlangd. Indien de overmacht zestig dagen heeft geduurd, of indien vaststaat dat de overmacht langer dan zestig dagen zal duren, zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden zonder toepassing van enige opzegtermijn en zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

Artikel 7 - Beëindiging; ontbinding; overdracht

7.1. Tenzij uitdrukkelijk anders contractueel bepaald, worden overeenkomsten geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd.

7.2. Iedere partij is gerechtigd een lopende overeenkomst schriftelijk per aangetekende brief (ter attentie van bestuur NLFiscaal, Van Boshuizenstraat 12, 1083 BA Amsterdam) alsmede aanvullend per e-mail (info@nlfiscaal.nl) op te zeggen met inachtneming van een opzegtermijn van een maand tegen het einde van een lopend abonnementsjaar.

7.3. NLFiscaal is gerechtigd de dienstverlening/overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden dan wel de verdere uitvoering van de overeenkomst op te schorten:

7.4. NLFiscaal mag zijn rechten en verplichtingen uit de overeenkomst met afnemer overdragen aan derden en zal afnemer daarvan eventueel tijdig op de hoogte stellen. Indien de overdracht van de verplichtingen aan een derde voor afnemer redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, heeft deze het recht de overeenkomst binnen een en twintig dagen na ontvangst van de desbetreffende mededeling op te zeggen.

Artikel 8 - Privacy

8.1. Indien afnemer aan NLFiscaal persoonsgegevens ter verwerking geeft, zal NLFiscaal slechts die diensten met betrekking tot de persoonsgegevens uitvoeren, welke haar uitdrukkelijk zijn opgedragen.
NLFiscaal is niet gerechtigd andere diensten met betrekking tot de persoonsgegevens te verrichten. Afnemer blijft in dat geval de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking, waarbij NLFiscaal de status heeft van verwerker krachtens de privacyregelgeving. Op verzoek zal afnemer daartoe een reguliere verwerkersovereenkomst met NLFiscaal sluiten.

8.2. NLFiscaal zal afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om de persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Deze maatregelen zullen, rekening houdend met de stand van de techniek en kosten van de tenuitvoerlegging, een passend beveiligingsniveau garanderen, gelet op de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen.

8.3. NLFiscaal zal geheimhouding betrachten ten aanzien van alle (persoons-) gegevens waarvan zij kennisneemt in het kader van de opgedragen verwerkingsactiviteiten. Zij zal er zorg voor dragen dat haar personeel en derden die voor haar werkzaam zijn dezelfde geheimhouding betrachten. Afnemer heeft te allen tijde het recht op locatie waar de diensten worden verricht een inspectie te doen uitvoeren door een onafhankelijke, gecertificeerde auditor, op voorwaarde dat afnemer NLFiscaal daarvan tijdig schriftelijk op de hoogte heeft gesteld en op voorwaarde dat afnemer bij de inspectie de redelijke aanwijzingen van NLFiscaal opvolgt.

8.4. Afnemer machtigt NLFiscaal om derden als verwerker in te schakelen bij de uitvoering van de overeenkomst onder dezelfde voorwaarden als overeengekomen met de afnemer.

Artikel 9 - Toepasselijk recht; bevoegde rechter

9.1. Op alle rechtsbetrekkingen tussen NLFiscaal en afnemer is Nederlands recht van toepassing.

9.2. Geschillen tussen NLFiscaal en afnemer, worden bij uitsluiting voorgelegd aan en berecht door de Nederlandse rechter in de plaats van statutaire vestiging van de gedaagde partij.

Naar de bovenkant van de pagina