Direct naar content gaan

Privacystatement

Inleiding; toepasselijkheid

Dit is het privacystatement van Stichting NLFiscaal (hierna te noemen: NLFiscaal), gevestigd te Amsterdam aan het adres Van Boshuizenstraat 12, www.nlfiscaal.nl.

Dit privacystatement is van toepassing op alle privacygevoelige informatie of persoonsgegevens, die aan ons in het kader van onze bedrijfsvoering worden verstrekt. Wij hechten groot belang aan de privacy van onze klanten en relaties en nemen de grootst mogelijke zorgvuldigheid in het behandelen en beschermen van persoonsgegevens in acht.

NLFiscaal verwerkt data overeenkomstig de voorwaarden die daaraan worden gesteld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

NLFiscaal is verantwoordelijke in de zin van de AVG ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit houdt in dat NLFiscaal bepaalt welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel en op welke wijze.

In dit privacystatement wordt uiteengezet en toegelicht welke gegevens wij verwerken en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Victor Maes functioneert als functionaris gegevensbescherming van NLFiscaal. Genoemde functionaris gegevensbescherming is te bereiken via victor.maes@nlfiscaal.nl.

Welke persoonsgegevens verwerken wij van u?

Algemeen

NLFiscaal verzamelt en verwerkt slechts de persoonsgegevens die direct of indirect aan ons bekend worden gemaakt in het kader van het oriënteren op dan wel afnemen van onze producten of diensten dan wel het aanmaken en gebruiken van een account, het gebruik van een van onze apps, het bezoek van onze website of het inschrijven voor nieuwsbrieven.

Een overzicht van de persoonsgegevens die wij van u (mogelijk) verwerken zijn:

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken?

Er worden door NLFiscaal geen bijzondere of gevoelige gegevens verzameld, zoals leeftijd, personeelsgegevens, ras, BSN-nummer, godsdienst of levensovertuiging, politieke gezindheid, gezondheid, strafrechtelijk verleden, seksuele geaardheid, lidmaatschap van een vakvereniging, enz.

Wat zijn de doeleinden en grondslagen voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Doeleinden

NLFiscaal verwerkt uw persoonsgegevens voor de navolgende doelen:

Grondslagen voor de verwerking van persoonsgegevens

De primaire grondslag voor de verwerking van uw persoonsgegevens is het gegeven dat verstrekking van uw persoonsgegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van de contractuele relatie tussen u en ons, in het bijzonder ten behoeve van het ontvangen, raadplegen en personaliseren van content van NLFiscaal.

Tevens kan het verstrekken van uw persoonsgegevens noodzakelijk zijn voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van NLFiscaal in het kader van haar bedrijfsactiviteiten.

Welbeschouwd kan op NLFiscaal in voorkomende gevallen een wettelijke verplichting rusten om uw persoonsgegevens te verwerken.

Indien u op enigerlei wijze (via onze website dan wel anderszins) expliciet akkoord bent gegaan met dit privacystatement, hebt u expliciet toestemming gegeven conform de AVG voor het verwerken van uw persoonsgegevens voor de hierboven genoemde doelen.

U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken, echter indien wij niet meer kunnen beschikken over de door u verstrekte persoonsgegevens, is het mogelijk dat wij onze dienstverlening, zoals met u overeengekomen, niet adequaat kunnen uitvoeren.

Delen van persoonsgegevens met derden?

NLFiscaal verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst die wij met u of uw werkgever sluiten, dan wel indien dit noodzakelijk is voor de behartiging van een gerechtvaardigd belang van ons, of noodzakelijk is om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting die op ons rust.

Met bedrijven die uw persoonsgegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een Verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Als verwerkingsverantwoordelijke blijven wij verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Buiten bovenstaande situaties, verstrekken wij uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden met uw uitdrukkelijke toestemming.

Gebruik voor commerciële doeleinden

Uw persoonsgegevens worden niet verkocht of gedeeld met derden voor commerciële doeleinden, zonder dat u hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven.

Uw persoonsgegevens kunnen desgewenst wel door ons worden gebruikt voor marktonderzoek en optimalisering van onze dienstverlening. Uw persoonsgegevens worden in dat verband geanonimiseerd en zijn niet meer tot u herleidbaar.

Geautomatiseerde besluitvorming

NLFiscaal neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over gelegenheden, die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat in dat soort gevallen om besluiten die worden genomen door computersystemen of -programma’s, zonder dat daar een mensenhand aan te pas komt.

Bewaartermijn van uw verstrekte persoonsgegevens

NLFiscaal bewaart uw persoonsgegevens slechts zolang als nodig is om de hierboven omschreven doeleinden van verwerking te realiseren, zijnde de doeleinden waarvoor uw gegevens worden en zijn verzameld en beschikbaar zijn gemaakt aan onze organisatie.

Gegevens van proefabonnees die niet worden omgezet in een betaald abonnement worden drie weken na afloop van het proefabonnement verwijderd.

Beveiliging van uw persoonsgegevens

NLFiscaal draagt zorg voor passende, technische en organisatorische maatregelen binnen haar organisatie om uw persoonsgegevens adequaat te beveiligen en beveiligd te houden tegen verlies, of enige vorm van onzorgvuldig, ondeskundig of onrechtmatig gebruik of verwerking, waarbij rekening wordt gehouden met de stand van de techniek.

Indien u van mening bent of de indruk hebt dat uw persoonsgegevens niet goed beveiligd zijn of worden, dan wel er sprake zou zijn van aanwijzingen van misbruik, kunt u contact opnemen met privacy.officer@nlfiscaal.nl

Cookies

NLFiscaal maakt gebruik van de volgende cookies: functionele cookies en Google Analytics. Cookies zijn essentieel om in te kunnen loggen op onze site, zodat u gebruik kunt maken van de zoekfunctionaliteit.

Indien u nadere informatie wenst omtrent inhoud en gevolg van genoemd gebruik van cookies, kunt u contact opnemen met victor.maes@nlfiscaal.nl

Bij uw eerste bezoek aan de website van NLFiscaal wordt u geïnformeerd over betreffende cookies en wordt uw toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.

U kunt zich afmelden voor genoemde cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Ook kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen van de instellingen van uw browser verwijderen.

Voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/wat-zijn-cookies/.

Uw rechten (inzien, corrigeren, verwijderen, dataportabiliteit)

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om een eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens.

Ook hebt u het recht op gegevensoverdraagbaarheid (‘dataportabiliteit’), indien wij over digitale persoonsgegevens van u beschikken, die wij of met uw toestemming verwerken, dan wel verwerken om een overeenkomst die wij met u gesloten hebben uit te voeren.

Het gevolg van een dergelijk verzoek van uw kant is dat de digitale persoonsgegevens, die wij van u bewaren in een leesbaar computerbestand naar u of een andere - door u genoemde - organisatie worden verstuurd.

Een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, overdracht van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, kunt u richten aan victor.maes@nlfiscaal.nl

Teneinde er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, verzoeken wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

(NB: advies: maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone), de strook met nummers onderaan het paspoort, paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.)

NLFiscaal reageert na een dergelijk verzoek zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek.

NLFiscaal wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact met ons?

Wij nemen de bescherming van uw gegevens serieus. U kunt te allen tijde contact met ons opnemen via victor.maes@nlfiscaal.nl.

Naar de bovenkant van de pagina