Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Wet van 18 april 2024, houdende wijzigingen van de Wet tegemoetkomingen loondomein (hierna: Wtl) teneinde het lage inkomensvoordeel te laten vervallen en in verband met enkele andere wijzigingen (Stb. 2024, 102), treedt in werking met ingang van 1 januari 2025, met uitzondering van artikel I, onderdeel Aa, Ab, Ka, La en Lb, dat in werking treedt met ingang van 1 januari 2026 (Stb. 2024, 181).

De Wtl regelt verschillende tegemoetkomingen voor werkgevers om de kosten van arbeid te verlagen en werkgelegenheid te bevorderen. Een van deze tegemoetkomingen is het lage-inkomensvoordeel (hierna: LIV). Deze wet is in het leven geroepen om werkgevers te stimuleren om mensen met een relatief laag inkomen in dienst te nemen of te houden door middel van een financiële tegemoetkoming.

Het LIV is een financiële tegemoetkoming voor werkgevers die werknemers in dienst hebben met een salaris tussen 100% en 125% van het minimumloon. De hoogte van het voordeel hangt af van het gemiddelde uurloon van de werknemer en de hoeveelheid verloonde uren. Het doel van het LIV is om werkgelegenheid voor laagbetaalde werknemers te stimuleren en te behouden.

De Wtl wordt afgeschaft vanwege diverse beleidsmatige en financiële overwegingen. De belangrijkste reden voor het afschaffen van het LIV, een van de tegemoetkomingen onder de Wtl, is dat het niet effectief genoeg wordt geacht in het stimuleren van werkgelegenheid voor werknemers met lage inkomens​.

In het coalitieakkoord van Rutte IV is vastgelegd dat het LIV per 1 januari 2025 wordt afgeschaft.

De afschaffing is onderdeel van een bredere herstructurering van tegemoetkomingen, waarbij onder andere het loonkostenvoordeel (LKV) voor oudere werknemers stapsgewijs wordt afgebouwd en andere regelingen worden verruimd om effectiever te zijn​.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2025 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
19 juni 2024
Rolnummer
2024-0000121312
NLF-nummer
NLF 2024/1508
Aflevering
25 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina