Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(7)
  • Jurisprudentie(41)
  • Commentaar NLFiscaal(12)
  • Literatuur(43)
  • Recent(37)

Hieronder zijn de relevante ‘belastingpassages’ opgenomen uit het op 15 december 2021 gepresenteerde coalitieakkoord 2021-2025, ‘Omzien naar elkaar, vooruitkijken naar de toekomst’.

Afschaffing verruimde schenkingsvrijstelling

De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt.

Vergroten gemeentelijk belastinggebied

Om een stabielere financiering voor de medeoverheden te realiseren en hun autonomie te vergroten, wordt in de komende jaren een nieuwe financieringssystematiek voor de periode na 2025 uitgewerkt, waarbij de mogelijkheid voor een groter eigen belastinggebied wordt betrokken. Daarbij worden ook alternatieven voor de OZB en MRB in de beschouwing betrokken. In de huidige kabinetsperiode zal de financiering van de medeoverheden grotendeels worden vormgegeven via de accres systematiek.

Invoering kerosine accijns in EU-verband

Het kabinet steunt de voorstellen van de Europese Commissie voor een belasting op kerosine op EU-niveau.

Autobelastingen

Het streven van het kabinet is dat uiterlijk in 2030 alle nieuwe auto’s emissieloos zijn. In 2030 wordt een systeem geïntroduceerd van Betalen naar Gebruik voor alle automobiliteit en in deze kabinetsperiode wordt daartoe wetgeving vastgesteld. Basis voor het systeem is de motorrijtuigenbelasting, waarvan het tarief afhankelijk wordt gemaakt van het jaarlijks verreden aantal kilometers. De heffing is niet tijd- en plaatsgebonden en vervangt de dan nog bestaande tol-tracés, zoals de Westerscheldetunnel, de Kiltunnel en de voorgenomen doorgetrokken A15. Dit betekent dat gebruikers van zowel elektrische als fossiele auto’s gaan meebetalen aan het weggebruik.

Vliegticketbelasting gaat omhoog

Het kabinet zet de voorstellen voor verduurzaming uit de Luchtvaartnota 2020-2050 ‘Verantwoord vliegen naar 2050’ (2020) door, waaronder emissieplafonds per luchthaven. Het kabinet verhoogt de vliegticketbelasting waarbij de opbrengst deels gebruikt wordt voor de verduurzaming van de luchtvaart en vermindering van leefomgevingseffecten.

Afschaffen toeslagen en vereenvoudigen belastingstelsel

Het kabinet heeft de ambitie om de toeslagen af te schaffen, zodat mensen niet meer verdwalen in ingewikkelde regelingen of te maken krijgen met hoge terugvorderingen. Het kabinet zet hiervoor deze kabinetsperiode de eerste stappen. Daarnaast heeft het kabinet de ambitie om het belastingstelsel te vereenvoudigen en te hervormen. Daartoe zullen deze kabinetsperiode de eerste stappen worden gezet.

Hogere tabaksaccijns; invoering suikertaks en btw-tarief op groenten en fruit naar 0%

Het kabinet verhoogt de belasting op suikerhoudende dranken en de tabaksaccijns wordt eveneens verhoogd. Het kabinet maakt bindende afspraken met de industrie over gezondere voedingsmiddelen. Het kabinet beziet hoe op termijn een suikerbelasting kan worden ingevoerd en wil de btw op groente en fruit naar 0% verlagen.

Aanpak belastingontwijking en belastingontduiking

Nederland neemt een leidende rol om de EU slagvaardiger, economisch sterker, groener en veiliger te maken. Daarbij werkt Nederland intensief samen met gelijkgezinde landen en waar nodig worden kopgroepen gevormd om tot oplossingen te komen, bijvoorbeeld op de gebieden klimaat, migratie, veiligheid, handel en het tegengaan van belastingontwijking. Het kabinet zet in op digitaledienstenbelasting, vliegtaks, CO2-grensheffing en een minimumtarief voor winstbelasting om oneerlijke concurrentie tussen lidstaten te voorkomen. Deze worden in principe nationaal geïncasseerd. Ook werkt de EU samen met Nederland tegen belastingontduiking.

Overige voornemens

Het kabinet verhoogt de lasten gericht op het bevorderen van een gezonde leefstijl, vergroening en het tegengaan van belastingontwijking en verlaagt die gericht, met name voor lage- en middeninkomens, werkenden en gezinnen.

Afschaffing verhuurderheffing

De verhuurderheffing wordt afgeschaft. Het kabinet maakt bindende prestatieafspraken met corporaties zodat de investeringscapaciteit die hierdoor ontstaat, gebruikt wordt voor de bouw van flexwoningen, betaalbare huurwoningen, renovatie, verduurzaming en voor de leefbaarheid van wijken. Waar nodig krijgen corporaties projectsteun.

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
2021-2025
Instantie
AZ
Datum instantie
15 december 2021
Auteur(s)
Peter Kavelaars
Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2022/0023
Aflevering
6 januari 2022
Judoreg
NFB4744
bwbr0011353&artikel=3.154,bwbr0011353&artikel=5.1

X