Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 16 juni 2020 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ‘Verzamelspoedwet COVID-19’ (Kamerstukken II 2019/20, 35 457) met algemene stemmen aangenomen.

Het kabinet vindt het van belang ervoor te zorgen dat de verspreiding van COVID-19 wordt bestreden én dat de impact van dit virus zo beperkt mogelijk blijft. Dit (spoed)wetsvoorstel beoogt in dit kader een aantal wenselijke spoedvoorzieningen en wetswijzigingen te realiseren.

Het wetsvoorstel betreft de volgende onderwerpen:

  1. Een tijdelijke voorziening voor deurwaarders om exploten op grond van het Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering in de bus te doen in plaats van in persoon uit te reiken (artikel 1).
  2. Een tijdelijke wijziging voor ledenvergaderingen van de Nederlandse Loodsencorporatie en de regionale corporaties om op grond van de Loodsenwet tijdelijk op elektronische wijze te kunnen deelnemen (artikel 2).
  3. Een wijziging van de AWR, de IW 1990 en de Awir in verband met het tijdelijk verlagen van de belasting- en invorderingsrente (artikel 3, 4 en 5).
  4. Een permanente wijziging van de Luchtvaartwet BES om voor de burgerlijke luchtvaart verboden gebieden bij ‘Notice to Airman’ (NOTAM) bekend te maken (artikel 6).

Dit wetsvoorstel heeft het karakter van een verzamelwet en is tijdelijk van aard.

Ad 3. Gezien het grote belang om vanwege de COVID-19-crisis ondernemers op korte termijn van liquiditeit te voorzien, heeft de regering ervoor gekozen de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen met uitzondering van de inkomstenbelasting per 1 juni 2020 in werking te laten treden. De verlaging van de belastingrente voor de inkomstenbelasting treedt om uitvoeringstechnische redenen per 1 juli 2020 in werking. Omdat dit wetsvoorstel later dan 1 juni 2020 in werking treedt, wordt de verlaging van de belastingrente voor alle belastingmiddelen met uitzondering van de inkomstenbelasting met terugwerkende kracht tot en met 1 juni 2020 doorgevoerd. Het wetsvoorstel verleent hiervoor de juridische basis.

De verlaging van het rentepercentage voor zowel de belasting- als de invorderingsrente eindigt op 1 oktober 2020.

De staatssecretaris heeft in een brief aan de Tweede Kamer van 26 mei 2020 (2020-0000099474) aangegeven dat toekomstige wijzigingen van de rentepercentages middels een (concept) algemene maatregel van bestuur aan de Kamer zullen worden voorgelegd. Hierbij zal worden aangegeven hoe het kabinet verder wil omgaan met de belasting- en invorderingsrente na afloop van de noodmaatregelen. Daarbij overweegt het kabinet niet alleen wijzigingen in de rentepercentages, maar ook wijzigingen in de systematiek.

Metadata

Rubriek(en)
Invordering
Belastingtijdvak
2020
Instantie
Eerste Kamer
Datum instantie
15 juni 2020
Rolnummer
35 457
NLF-nummer
NLF 2020/1483
Aflevering
25 juni 2020
bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0018472&artikel=27

Naar de bovenkant van de pagina