Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In deze zaak gaat het over het antwoord op de vraag of het door X (belanghebbende) van de NATO ontvangen invaliditeitspensioen en ouderdomspensioen terecht en op de juiste wijze in de inkomstenbelastingheffing is betrokken (jaren 2012 tot en met 2015, 2017 en 2018). X is tot 1 maart 2006 werkzaam geweest bij de NATO.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant oordeelt dat de Inspecteur het invaliditeitspensioen op grond van artikel 3.82, onderdeel c, Wet IB 2001 terecht als box 1-inkomen heeft aangemerkt voor de jaren 2012 tot en met 2015.

Tussen partijen is niet in geschil dat het ouderdomspensioen (jaren 2017 en 2018) terecht is belast met toepassing van de uitgangspunten van het Besluit pensioenen Internationale Organisaties (besluit van 19 augustus 2022, 2022-206968, NLF 2022/1683). X is het alleen niet eens met (de wijze van) de heffing in box 3 van 1/3 deel van het pensioen.

Het besluit bevat begunstigend beleid over de fiscale behandeling van specifieke pensioenuitkeringen. Het staat X vrij om zelf te kiezen. Keuze voor het begunstigende beleid betekent dat het besluit integraal wordt toegepast en laat echter niet de mogelijkheid toe om, zoals X bepleit, bepaalde elementen wel en bepaalde elementen niet toe te passen.

Voor dat geval kiest X integrale toepassing van het besluit.

In dat geval is het Kerst-arrest ook van toepassing en dient beoordeeld te worden of de box 3-heffing in strijd is met artikel 1 EP. Naar het oordeel van de Rechtbank valt niet in te zien hoe op de pensioenaanspraak rendement is genoten. Onbetwist is ook dat X geen rendement over zijn overige (beperkte) box 3-vermogen heeft genoten. Het werkelijk behaalde rendement is dan nihil. Dit betekent naar het oordeel van de Rechtbank dat het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen moet worden gesteld op nihil voor deze jaren, gelet op de werking van het Kerst-arrest.

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2012-2015, 2017 en 2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
4 april 2024
Rolnummer
23/1677; 23/1678; 23/1679; 23/1680; 23/1681; 23/1682
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2024:2210
NLF-nummer
NLF 2024/0909
Aflevering
16 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina