Direct naar content gaan

Samenvatting

Door een door de staatssecretaris ontraden, maar door de Tweede Kamer toch aangenomen amendement in het Belastingplan 2024, wordt de fiscale vrijstelling in de inkomstenbelasting voor groen sparen en beleggen (hierna: vrijstelling groen beleggen) per 1 januari 2025 ruim gehalveerd (van € 71.251 (fiscale partners: € 142.502) naar € 30.000 (fiscale partners: € 60.000)), als dekkingsmaatregel voor de bedrijfsopvolgingsregeling in de schenk- en erfbelasting (BOR). Bij de besluitvorming zijn niet de gevolgen hiervan voor de aan groen beleggen verbonden Regeling groenprojecten betrokken.

Naar aanleiding van weerstand en zorgen over de continuïteit van de Regeling groenprojecten vanuit de banken, en om hierin meer inzicht te krijgen, heeft de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat op 15 maart 2024 toegezegd om hier onderzoek naar te laten doen en de Kamer hier vóór de zomer van 2024 over te informeren. In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) een onderzoek uitgevoerd. Dit rapport biedt de basis voor een eventuele heroverweging van dit besluit.

Volgens de staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat ligt een effectievere manier om financiering te stimuleren van beleidsmatig wenselijke, maar lastig financierbare, innovatieve projecten, niet voorhanden.

Overigens heeft de Kamer bij de behandeling van een ander wetsvoorstel ook een motie aangenomen met als strekking de ongewenste gevolgen van het aangenomen amendement terug te draaien, uiterlijk in het Belastingplan 2025 (Kamerstukken II 2023/24, 36 128, 16).

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
IenW
Datum instantie
1 juli 2024
Rolnummer
IENW/BSK-2024/178884
NLF-nummer
NLF 2024/1632
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0011353&artikel=5.14,bwbr0011353&artikel=5.14

Naar de bovenkant van de pagina