Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(747)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(3)
  • Recent(19)

De WOZ-waarde van een onroerende zaak is per waardepeildatum 1 januari 2017 vastgesteld op € 1.927.000. De onroerende zaak betreft een kavel met een perceeloppervlakte van 179 m2 waarop een windturbine is geplaatst. X (belanghebbende) heeft een recht van opstal ten aanzien van de grond en is de eigenaar van de windturbine.

In geschil is of de Heffingsambtenaar de waarde van de onroerende zaak te hoog heeft vastgesteld. Meer specifiek is in geschil of de Heffingsambtenaar aannemelijk heeft gemaakt dat de door hem op € 276.000 vastgestelde waarde van de kavel niet te hoog is. De vastgestelde waarde van de windturbine is door de Heffingsambtenaar berekend op afgerond € 1.651.000 en is tussen partijen niet in geschil.

Hof Den Bosch oordeelt dat met de overeengekomen retributies voor het recht van opstal een goede indicatie wordt gekregen van de waarde van de grond in het economische verkeer. X heeft aannemelijk gemaakt dat de in dit geval betaalde retributie (€ 10.000) marktconform is en uitsluitend een vergoeding is voor het gebruik van de grond en dat de participatie van de eigenaar van de grond daarbij geen rol heeft gespeeld.

Anders dan X betoogt, is de bestemming van de kavel (windturbine) van invloed op de waarde van de grond. De grondprijs voor het overige deel van het bedrijventerrein kan daarom niet als waarde voor de kavel worden gehanteerd.

Het Hof acht aannemelijk dat de grondwaarde € 230.000 bedraagt. Daarvan uitgaande stelt het Hof de waarde van de onroerende zaak vast op de door X meer subsidiair voorgestane waarde van € 1.881.000.

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Den Bosch
Datum instantie
30 december 2021
Rolnummer
20/00589
ECLI
ECLI:NL:GHSHE:2021:3904
NLF-nummer
NLF 2022/0147
Aflevering
13 januari 2022
bwbr0007119&artikel=17

X