Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie(24)
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur(4)
  • Recent(3)

De gemachtigde (hierna: A) van X (belanghebbende) is in het verleden door een reeks van gerechten herhaaldelijk gewaarschuwd en op de voet van artikel 8:25 Awb als gemachtigde geweigerd wegens zijn onaanvaardbare taalgebruik en zijn onacceptabele bejegening van ambtenaren, rechters, rechterlijke instanties en Nederland.

Het ondanks de waarschuwingen en de weigeringen doorgaan met het indienen van stukken die telkenmale en zelfs in steeds ernstiger mate doorspekt zijn met uitlatingen die (zeer) grievend zijn en (deels zeer grove) beledigingen inhouden, vormt een dermate ernstige verstoring van de goede procesorde dat Hof Amsterdam de stukken waarin dergelijke uitlatingen voorkomen in hun geheel buiten beschouwing zal laten, en A als de gemachtigde van X als zodanig in de onderhavige zaak weigert.

Het Hof stelt X in de gelegenheid om, indien gewenst, binnen vier weken na verzending van deze uitspraak een andere gemachtigde aan te wijzen voor de verdere procedure.

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
25 januari 2022
Rolnummer
20/00324; 20/00325; 20/00326; 20/00327; 20/00328; 20/00329; 20/00330; 20/00331; 20/00355; 20/00356
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2022:1129
NLF-nummer
NLF 2022/0797
Aflevering
21 april 2022
bwbr0005537&artikel=8:25,bwbr0005537&artikel=8:25

X