Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

De Heffingsambtenaar van de Friese gemeente Waadhoeke heeft voor het jaar 2021 aan X en 14 andere personen (belanghebbenden) aanslagen rioolheffing opgelegd ten bedrage van € 84.

Bij Rechtbank Noord-Nederland is in geschil of de Heffingsambtenaar rioolheffing mag heffen van de gebruikers van bebouwde percelen, zonder dat de gemeente op de een of andere manier aanwijsbare prestaties op het gebied van grond- of hemelwaterafvoer verricht ten aanzien van dat specifieke perceel (het perceelsgebonden belang).

Indien deze vraag positief wordt beantwoord, is in geschil of het onredelijk is om aan dergelijke gebruikers (toch) aanslagen rioolheffing op te leggen.

Indien de Rechtbank tot de conclusie komt dat dit niet onredelijk is, is in geschil of de hoogte van de basisheffing onredelijk is. Verder is in geschil of de gemeente voldoende inzicht heeft gegeven in de maatregelen die door haar zijn getroffen met betrekking tot de regulering van de grondwaterstand van de percelen. Ten slotte zijn partijen verdeeld over het antwoord op de vraag of de gemeente haar bevoegdheid tot het heffen van rioolheffing heeft verspeeld omdat de gemeente ten opzichte van X en de overige 14 personen haar verplichtingen uit hoofde van de Wet milieubeheer niet nakomt.

De conclusie van de Rechtbank is dat de basisheffing, zoals neergelegd door de gemeenteraad van de gemeente Waadhoeke in de verordening, binnen de (ruime) kaders van de Gemeentewet past. Er is geen sprake van een onredelijke en willekeurige belastingheffing. Voorts oordeelt de Rechtbank dat de Gemeentewet het recht om rioolheffing te heffen niet koppelt aan de nakoming van de verplichtingen uit de Wet milieubeheer.

Het beroep is ongegrond.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2021
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum instantie
10 juni 2022
Rolnummer
21/1983; 21/1984; 21/1985; 21/1986; 21/1987; 21/1988; 21/1989; 21/1991; 21/19912; 21/1993; 21/1994; 21/1995; 21/1996; 21/1997; 21/1998
ECLI
ECLI:NL:RBNNE:2022:1961
NLF-nummer
NLF 2022/1318
Aflevering
7 juli 2022
bwbr0005416&artikel=228a,bwbr0005416&artikel=228a

Naar de bovenkant van de pagina