Direct naar content gaan

Samenvatting

Winstbelastingregimes voor vastgoedbeleggingsvehikels worden doorgaans aangeduid als Real Estate Investment Trusts (REIT-regime). Het Nederlandse regime voor de fiscale beleggingsinstelling (fbi) die in vastgoed belegt, is een vorm van een REIT-regime. Het regime voor de vastgoed-fbi bevat twee heffingslekken, die het kabinet heeft gedicht. Het is als gevolg van een aanpassing in de vennootschapsbelasting een fbi met ingang van 1 januari 2025 niet langer toegestaan om direct te beleggen in Nederlands vastgoed (Wet aanpassing fiscale beleggingsinstelling, Stb. 2023, 502).

Tijdens de parlementaire behandeling van deze wetswijziging in de Eerste Kamer heeft de staatssecretaris toegezegd om de voor- en nadelen van een eventueel REIT-regime te onderzoeken. Met deze brief komt hij aan zijn toezegging tegemoet. De staatssecretaris beschrijft eerst kort de historie van het fbi-regime in de vennootschapsbelasting. Vervolgens schetst hij globaal het landschap van REIT-regimes in Europa. Vanuit dit algemene kader gaat hij in op de mogelijke voor- en nadelen van een REIT-regime voor Nederland. Daarna beschrijft hij enkele mogelijke vormgevingsaspecten van een eventueel toekomstig REIT-regime in Nederland. De brief wordt afgesloten met een slotbeschouwing.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
2024-0000341126
bwbr0002672&artikel=28

Naar de bovenkant van de pagina