Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft Kamervragen beantwoord over het Besluit met voorwaarden voor algemeen nut investeringen en het toezicht op anbi’s (Stcrt. 2024, 8860 van 2 april 2024). Met dit beleid wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die de staatssecretaris in het kader van de verbetervoorstellen van de giftenaftrek en anbi/sbbi-regeling heeft gedaan aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2018/19, 35 026, 63, p. 9 en Kamerstukken II 2018/19, 35 026, 67, p. 7). Dit besluit is met ingang van 3 april 2024 in werking getreden.

De vragen suggereren dat investeren door anbi’s een inherent risico op misbruik of oneigenlijk gebruik kent. Vervolgens gaan de vragen, in steeds algemenere zin, in op toezicht en handhaving bij anbi’s. In de beantwoording wordt ingegaan op de achtergrond en de totstandkoming van het besluit en de voorwaarden waaraan een investering moet voldoen om te kwalificeren als algemeennutinvestering.

Vanwege deze strikte voorwaarden en het overleg met de anbi-koepels bij de totstandkoming van deze voorwaarden, wordt een inherent risico op misbruik of oneigenlijk gebruik niet herkend. De wens tot verduidelijking kwam vanuit de filantropiesector.

Nu het besluit is gepubliceerd, zal in de praktijk blijken hoe het uitpakt en of de verduidelijking leidt tot een toename van investeringen door anbi’s. Aan de hand van praktijkervaringen kan in de toekomst worden bezien of verdere verduidelijking of aanpassing van voorwaarden wenselijk is. Ten slotte gaat de staatssecretaris in op aanbevelingen over toezicht en handhaving in het adviesrapport ‘Toezicht op Algemeen Nut’ en de opvolging daarvan.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
3 april 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
23 mei 2024
Rolnummer
2024-0000298095
NLF-nummer
NLF 2024/1261
Aflevering
28 mei 2024
bwbr0002320&artikel=5b,bwbr0002320&artikel=5b

Naar de bovenkant van de pagina