Direct naar content gaan

Samenvatting

Deze zaak gaat om drie verzoeken om een prejudiciële beslissing die op 20 december 2013 door de Hoge Raad zijn ingediend bij het Europese Hof van Justitie (het Hof).
Zij hebben betrekking op de uitlegging van artikel 63 VWEU (vrij verkeer van kapitaal).
Deze verzoeken zijn ingediend in het kader van gedingen tussen de Nederlandse Belastingdienst en drie belastingplichtigen met woonplaats in een andere lidstaat, namelijk respectievelijk twee natuurlijke personen met de Nederlandse nationaliteit en woonplaats in België en een vennootschap naar Frans recht met zetel in Frankrijk.
Belanghebbenden klagen allen dat de Belastingdienst heeft geweigerd hun de belasting te restitueren die aan de bron is ingehouden over de portfoliodividenden die door Nederlandse vennootschappen aan hen waren uitgekeerd.
Zij voeren aan dat belastingplichtigen met woonplaats in Nederland uit hoofde van het Nederlands recht onder alle omstandigheden deze inhouding op de verschuldigde inkomstenbelasting of vennootschapsbelasting in mindering kunnen brengen, terwijl niet-ingezetenen dat voordeel niet hebben.
Volgens hen resulteert deze nationale wettelijke regeling in een verschil in fiscale behandeling dat een belemmering van het vrije verkeer van kapitaal vormt.
Het Hof is het daar mee eens.
De Nederlandse regeling is in strijd met het EU-recht voor zover er geen volledige verrekening in het woonland van de belegger plaatsvindt.
De nationale rechter moet onderzoeken of dat het geval is.
Een belastingverdrag is daarbij op zich niet voldoende als de verrekening in het woonland niet volledig is.
Conform conclusie A-G Jääskinen (ECLI:EU:C:2015:429).

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2007-2008
Instantie
HvJ
Datum instantie
17 september 2015
Rolnummer
C‑10/14
ECLI
ECLI:EU:C:2015:608
bwbr0002515&artikel=10a,bwbr0002515&artikel=10a&lid=5,bwbr0002515&artikel=10a&lid=6,bwbr0002672&artikel=13&lid=1,bwbr0002672&artikel=25a&lid=3,bwbr0011353&artikel=7.7&lid=1,bwbr0011353&artikel=9.2&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina