Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De NOB heeft gereageerd op de preconsultatie ‘Beleidsrichting direct aanpassen’, die op 1 juli 2024 is gesloten. De NOB geeft aan de wens van de wetgever te begrijpen om in dergelijke gevallen tot een laagdrempelige herzieningsmogelijkheid te komen en onderschrijft het uitgangspunt dat de rechtsmiddelen van bezwaar en beroep moeten worden gereserveerd voor situaties waarin sprake is van een inhoudelijk geschil.

Tegelijkertijd betwijfelt de NOB of de ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ in zijn huidige vorm een goede balans vindt tussen het belang van de Belastingdienst om tot een juiste belastingheffing te komen enerzijds en de behoefte van belastingplichtigen aan praktische rechtsbescherming en rechtszekerheid anderzijds.

In zijn reactie gaat de NOB in dat kader onder andere in op de (verlengde) herzieningstermijn, herzieningsgronden en herzieningssystematiek en doet aanbevelingen om tot een evenwichtiger voorstel te komen dat voldoende recht doet aan de belangen van belastingplichtigen. De inbreng zal worden meegenomen in het conceptwetsvoorstel dat te zijner tijd op internetconsultatie.nl verschijnt.

De preconsultatie in het kort

Voor burgers en bedrijven kan het vanwege bepaalde regels lastig zijn om onjuistheden bij de heffing van belasting te herstellen. Ideeën om dit eenvoudiger te maken, staan in de ‘Beleidsrichting direct aanpassen’. Er wordt gewerkt aan het verbeteren van de wettelijke regels die gaan over het vaststellen van de belastingschuld. De inbreng zal worden meegenomen in het conceptwetsvoorstel dat te zijner tijd op internetconsultatie.nl verschijnt.

Wat is het doel?

De wettelijke regels zijn niet voldoende ontwikkeld ten opzichte van de technische mogelijkheden, de ontwikkelingen in de uitvoering van de Belastingdienst en maatschappelijke wensen. Met direct aanpassen wordt beoogd om de wettelijke regels eenvoudiger te maken. Het moet voor burgers en bedrijven eenvoudiger zijn om onjuistheden bij de heffing van belasting te herstellen. Ook moet de Belastingdienst de mogelijkheden hebben om efficiënt en effectief het juiste belastingbedrag te kunnen heffen. Direct aanpassen richt zich op een beter uitlegbaar, uitvoerbaar en doenlijk fiscaal stelsel. De ‘Beleidsrichting direct aanpassen’ is nog niet definitief en er staan verschillende keuzes open.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
2 juli 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1646
Aflevering
9 juli 2024

Naar de bovenkant van de pagina