Direct naar content gaan

Samenvatting

X bv heeft vanaf 2018 gestort kapitaal teruggegeven aan haar aandeelhouders ten laste van de agioreserve. Voor zover zuivere winst aanwezig was, is over deze teruggaven dividendbelasting ingehouden en afgedragen op grond van artikel 3, lid 1, onderdeel d, Wet DB 1965.

Een dergelijke belaste teruggaaf leidt niet tot een vermindering van het fiscaal erkend gestorte kapitaal. Dit is bevestigd in onderdeel 8.1 van het Verzamelbesluit dividendbelasting van 29 november 2022 (2022-25322, NLF 2023/0018, met noot van Brandsma, hierna: Verzamelbesluit).

X bv is voornemens om de nominale waarde van het aandelenkapitaal te verhogen. Ter zake van de verhoging vindt geen storting plaats, maar (commercieel) een boeking ten laste van de winstreserves (bijschrijving). Ten tijde van de bijschrijving zal bij X bv zuivere winst aanwezig zijn.

Vraag

Kan een bedrag dat als fiscaal erkend gestort kapitaal wordt aangemerkt, als bedoeld in onderdeel 8.1 Verzamelbesluit, worden beschouwd als een storting in de zin van artikel 3, lid 1, onderdeel c, Wet DB 1965 indien civielrechtelijk geen storting plaatsvindt ter zake van de bijschrijving, de bijschrijving commercieel ten laste van de winstreserves wordt gebracht en de vennootschap over zuivere winst beschikt?

Antwoord

Nee, een bedrag dat als fiscaal erkend gestort kapitaal wordt beschouwd, als bedoeld in onderdeel 8.1 Verzamelbesluit, is in het kader van een latere bijschrijving niet te beschouwen als een storting als bedoeld in artikel 3, lid 1, onderdeel c, Wet DB 1965. Onderdeel 8.1 Verzamelbesluit brengt niet met zich dat een latere bijschrijving ten laste van de winstreserve moet worden aangemerkt als een storting. Het in stand gebleven fiscaal erkend gestorte kapitaal is een extra-comptabele eenheid en vormt geen eenheid die voor een bijschrijving (of uitkering) beschikbaar is. Bovendien ziet onderdeel 8.1 Verzamelbesluit op de situatie dat ter zake van de uitkering van (verwachte) winst twee keer dividendbelasting zou worden geheven, namelijk op het moment van de betaling wanneer de winst werd verwacht én op het moment van de realisatie daarvan. Daarvan is in casu evenmin sprake.

Metadata

Rubriek(en)
Dividendbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Belastingdienst
Datum instantie
19 april 2024
Rolnummer
KG:024:2024:2
NLF-nummer
NLF 2024/1006
Aflevering
23 april 2024
bwbr0002515&artikel=3,bwbr0002515&artikel=3

Naar de bovenkant van de pagina