Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is netbeheerder en eigenaar van in de gemeente Uitgeest gelegen netwerken voor het transport van gas.

Voor Hof Amsterdam was in geschil of voor de jaren 2016 en 2017 terecht aanslagen precariobelasting aan X zijn opgelegd. 

Het Hof heeft geoordeeld dat de aanslag voor het jaar 2016 buiten de daarvoor geldende termijn is opgelegd, omdat die termijn reeds was verstreken op de aanslagdatum 20 december 2019. De aanslag voor 2017 is volgens het Hof alleen geldig voor de periode tot 1 juli. Het is de gemeente niet toegestaan om op basis van overgangsrecht na 30 juni 2017 precariobelasting te heffen op openbare werken van algemeen nut, zoals het onderhavige gasleidingnetwerk.

De klachten in cassatie van het dagelijks bestuur van Cocensus zijn gericht tegen oordeel van het Hof over de heffingsbevoegdheid van de gemeente over het tweede halfjaar van 2017.

De Hoge Raad verklaart het cassatieberoep ongegrond.

Met ingang van 1 juli 2017 is het gemeenten verboden precariobelasting te heffen over nutsnetwerken, behalve voor zover het overgangsrecht dit toestaat. Voor toepassing van het overgangsrecht is het niet voldoende dat in de gemeente op 10 februari 2016 een verordening gold voor het heffen van precariobelasting, zoals de Verordening 2016, die weliswaar een mogelijkheid biedt tot het heffen van deze belasting ter zake van openbare werken van algemeen nut, maar slechts via toepassing van een algemeen tarief voor overige voorwerpen als restcategorie.

De in het incidentele cassatieberoep aangevoerde klachten worden met toepassing van artikel 81 Wet RO ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
HR
Datum instantie
7 juni 2024
Rolnummer
23/00876
ECLI
ECLI:NL:HR:2024:821
Auteur(s)
mr. R. Froentjes
EY
NLF-nummer
NLF 2024/1357
Aflevering
11 juni 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6437
bwbr0002320&artikel=11&lid=3,bwbr0002320&artikel=11&lid=3,bwbr0005416&artikel=228&lid=2,bwbr0005416&artikel=228&lid=2

Naar de bovenkant van de pagina