Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

SAS Tenergie Developpement heeft zonnepanelen uit Taiwan ingevoerd. Na controles stelt de Franse douaneadministratie dat inbreuk is gemaakt op de Europese antidumpingsregeling wegens valse oorsprongsverklaringen van de panelen.

Tenergie vordert terugbetaling en/of kwijtschelding van de boete, omdat zij niet had kunnen weten dat de verklaringen ongeldig waren en er sprake is van een vergissing door de douaneadministratie. De douaneadministratie heeft zelf documentcontroles en een fysieke controle verricht, zonder daarbij enige onregelmatigheid aan de orde te stellen. Tenergie stelt dat de douaneadministratie verplicht was om haar dossier betreffende het verzoek tot terugbetaling/kwijtschelding aan de Europese Commissie voor te leggen.

Aan het HvJ zijn over deze kwestie drie prejudiciële vragen gesteld.

  1. Indien, zoals in casu, de verzoekende onderneming voldoet aan de voorwaarden van artikel 119 en 120 DWU, moet artikel 116 van dit wetboek dan aldus worden uitgelegd dat het de bevoegde nationale autoriteiten verplicht om het dossier betreffende het verzoek tot kwijtschelding van de meegedeelde rechten voor te leggen aan de Europese Commissie?
  2. Zo ja, kan de niet-nakoming van de verplichting dan leiden tot kwijtschelding van de nagevorderde rechten en geldboeten?
  3. Zo nee, kan het beginsel volgens hetwelk een lidstaat de schade moet vergoeden die particulieren hebben geleden door zijn schending van het Unierecht, voor zover deze schending volledig aan de lidstaat kan worden toegerekend, dan worden toegepast wanneer deze lidstaat artikel 116 DWU onjuist heeft toegepast, terwijl de bij dat artikel voorgeschreven verplichting tot voorlegging van het dossier betreffende het verzoek tot kwijtschelding van rechten wordt geacht rechten toe te kennen aan particulieren, deze schending voldoende gekwalificeerd is en er een rechtstreeks causaal verband bestaat tussen die schending en de door de benadeelde geleden schade?

Metadata

Rubriek(en)
Douane
Belastingtijdvak
2024
Instantie
HvJ
Datum instantie
28 mei 2024
Rolnummer
C-259/24
NLF-nummer
NLF 2024/1358
Aflevering
11 juni 2024
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32013r0952&artikel=116,celex32013r0952&artikel=116,celex32013r0952&artikel=119,celex32013r0952&artikel=119,celex32013r0952&artikel=120,celex32013r0952&artikel=120

Naar de bovenkant van de pagina