Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Kenmerkend voor de huidige fiscale hervormingen ten opzichte van het verleden is de focus op klimaat, duurzaamheid en milieu en gezondheid. In deze bijdrage onderzoekt Gert-Jan van Norden de rol die klimaat en gezondheid spelen voor de toekomst van de Europese en Nederlandse btw. Het btw-tariefinstrument is vooralsnog het belangrijkste wapen om lidstaten in staat te stellen om verbetering van klimaat en gezondheid na te streven. Het verdient aanbeveling om meer fundamentele btw-maatregelen voor klimaat en gezondheid te onderzoeken. Daarbij kan worden gedacht aan een btw-tarief dat (mede) is gebaseerd op de klimaatimpact, bijvoorbeeld in de vorm van CO2-uitstoot van producten en diensten. In B2B-verhoudingen zou kunnen worden gedacht aan het beperken van de btw-aftrek in geval van aankoop van milieuonvriendelijke producten en diensten.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Belastingmiddelen staan niet op zich. Ze maken binnen een land onderdeel uit van een belastingmix die zorgt voor een stabiele belastingopbrengst voor de overheid. Die mix betreft het gehele samenstel van belastingmiddelen die gezamenlijk dienen aan te sluiten bij de desbetreffende maatschappij, de ontwikkelingen daarin en de daarmee samenhangende budgettaire wensen en verwachtingen. Wanneer wordt gekeken naar belastinghervorming, verdient het dan ook aanbeveling om holistisch naar de hele belastingmix te kijken en moeten we ons niet blindstaren op individuele belastingmiddelen. Jansen signaleert terecht dat het belastingrecht de komende jaren flink zal veranderen. De maatschappelijke ontwikkelingen hebben bepaald niet stilgestaan en de huidige maatschappelijke uitdagingen zijn fors. Voor het oplossen van de problemen die samenhangen met klimaatverandering zal ook het fiscale instrumentarium worden ingezet. Vergroening van het fiscale stelsel is meer dan waarschijnlijk en omdat klimaatverandering een internationaal probleem is, zal internationale samenwerking op dit terrein in belang toenemen. Het ligt voor de hand dat de belastingmix verdergaand wordt aangepast met het oog op de transitie naar een circulaire en klimaatbestendige economie.

Een complicerende factor bij een holistische benadering van de belastingmix is dat belastingen sinds geruime tijd niet uitsluitend meer een nationale aangelegenheid zijn. Het primaat van het Europese recht laat zich, in het bijzonder op het gebied van de btw, nadrukkelijk voelen. Eventuele hervorming of modernisering van de btw-heffing dient dan ook op Europees niveau plaats te vinden, of op nationaal niveau maar dan binnen de Europeesrechtelijke kaders en grenzen. De eigen speelruimte voor de Nederlandse overheid en die van andere EU-lidstaten is dan ook beperkt. Dat is duidelijk anders dan bij de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting, hoewel de ruimte bij die laatste belasting door alle internationale ontwikkelingen ook beperkter is geworden.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Auteur(s)
prof. dr. G.J. van Norden
Meijburg & Co / Tilburg University
NLF-nummer
NLF-W 2022/26
Judoreg
NFB5344
Publicatiedatum
17 november 2022

Naar de bovenkant van de pagina