Direct naar content gaan

Samenvatting

Op 31 december 2001 hebben een stichting (als beheerder) en X (bv; belanghebbende) (als bewaarder) een besloten fonds voor gemene rekening (het fonds) opgericht. Bij Hof Arnhem-Leeuwarden is in geschil of de rekening-courantvordering op het fonds ten laste van de winst kan worden afgewaardeerd met € 298.253 in 2013 en € 153.801 in 2014. Het geschil spitst zich toe op het antwoord op de vragen of:

  • afwaardering van de rekening-courantvordering op grond van goed koopmansgebruik is toegestaan;
  • sprake is van een rekening-courantverhouding die onzakelijk is (geworden).

Het Hof beantwoordt de eerste vraag ontkennend. Op grond van goed koopmansgebruik is een afwaardering van een vordering aan de orde wanneer, beoordeeld naar de toestand op de balansdatum, sprake is van een reëel risico dat de vordering niet of voor een deel niet zal worden terugbetaald.

Tegenover de gemotiveerde betwisting door de Inspecteur ligt het op de weg van X om aannemelijk te maken dat een dergelijk risico zich op de beide balansdata (ultimo 2013 en 2014) heeft voorgedaan. Daarin is X volgens het Hof niet geslaagd. Aangezien een afwaardering van de rekening-courantvordering op de beide balansdata op grond van goed koopmansgebruik niet aan de orde is, behoeft de vraag of sprake is van een rekening-courantvordering die onzakelijk is (geworden) geen behandeling.

Het hoger beroep van X wordt ongegrond verklaard.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2013 en 2014
Instantie
Hof Arnhem-Leeuwarden
Datum instantie
31 mei 2022
Rolnummer
21/00058; 21/00059
ECLI
ECLI:NL:GHARL:2022:4334
NLF-nummer
NLF 2022/1155
Aflevering
16 juni 2022
bwbr0002672&artikel=8,bwbr0002672&artikel=8,bwbr0011353&artikel=3.25,bwbr0011353&artikel=3.25

Naar de bovenkant van de pagina