Direct naar content gaan

Samenvatting

De Hoge Raad oordeelt in het recente box 3-arrest, kort gezegd, dat met het met ingang vanaf 2017 geldende box 3-stelsel sprake is van schending van de in artikel 1 EP, in samenhang met artikel 14 EVRM, gewaarborgde rechten. En biedt in deze zaak rechtsherstel door te oordelen dat enkel het werkelijk behaalde rendement in de heffing betrokken mag worden. In deze bijdrage behandelen Roxana Bos-Schepers en Sjoerd Pijnappel de vraag in hoeverre dit arrest een mooi kerstcadeau is.

NLF-W artikel

1. Inleiding

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een arrest gewezen in de massaalbezwaarprocedure inzake de box 3-heffing voor de jaren 2017 en 2018 (hierna: het box 3-arrest). De Hoge Raad oordeelt, kort gezegd, dat met het met ingang vanaf 2017 geldende forfaitaire stelsel in box 3 sprake is van schending van de in artikel 1 van het Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EP), in samenhang met artikel 14 van het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (hierna: EVRM), gewaarborgde rechten. Hierbij komt de Hoge Raad tot de conclusie dat hiervoor geen toereikende rechtvaardiging is aan te wijzen. Vervolgens ziet de Hoge Raad zich genoodzaakt om adequate rechtsbescherming te bieden tegen de schending van de hiervoor vermelde fundamentele rechten. Hij doet dat door in de onderhavige zaak te oordelen dat enkel het werkelijk behaalde rendement in de heffing betrokken mag worden. Het werkelijk behaalde rendement was in casu door Rechtbank Gelderland vastgesteld op een bedrag dat lager is dan het in aanmerking genomen forfaitaire rendement.

De algemene eerste reactie op het box 3-arrest is dat de Hoge Raad hiermee een mooi kerstcadeau heeft gegeven. Maar in hoeverre is deze reactie terecht?

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Inkomstenbelasting
Wetsartikelen
NLF-nummer
NLF-W 2022/1
Judoreg
NFB4774
Publicatiedatum
19 januari 2022
bwbr0011353&artikel=5.1,bwbr0011353&artikel=5.2

Naar de bovenkant van de pagina