Direct naar content gaan

Samenvatting

In de eerste helft van 2023 is in opdracht van het ministerie van Financiën de onbelaste reiskostenvergoeding op doeltreffendheid en doelmatigheid geëvalueerd door de onderzoeksbureaus CE Delft en Significance. Het rapport Evaluatie onbelaste reiskostenvergoeding (hierna: de evaluatie) met de bevindingen van de onderzoekers naar aanleiding van de evaluatie heeft de staatssecretaris op 5 juli 2023 aangeboden aan de Tweede Kamer. In de brief bij de aanbieding van het rapport gaf de staatssecretaris al aan dat het kabinet later met een inhoudelijke reactie op het rapport zou komen.

De kabinetsreactie op de bevindingen van de onderzoekers is opgenomen in deze Kamerbrief die als volgt is opgebouwd: (i) het kabinet schetst in deze brief eerst de achtergronden van de evaluatie, (ii) vervolgens geeft het kabinet kort aan hoe de huidige onbelaste reiskostenvergoeding werkt en wat de doelstellingen van de regeling zijn, (iii) aansluitend gaat het kabinet in op de belangrijkste conclusies van het onderzoek en de onderzochte toekomstvarianten, (iv) daarna geeft het kabinet een appreciatie van de door de onderzoekers gedane aanbevelingen en (v) ten slotte volgt de conclusie van het kabinet, die als volgt luidt:

‘De onbelaste reiskostenvergoeding wordt door de onderzoekers als doeltreffend en waarschijnlijk doelmatig beoordeeld. Op basis van de conclusies en de overige bevindingen van de onderzoekers, inclusief de beoordeelde toekomstverkenningen, ziet het kabinet op dit moment geen aanleiding om de onbelaste reiskostenvergoeding aan te passen, anders dan de extra verhoging van de onbelaste reiskostenvergoeding naar € 0,23 per kilometer met ingang van 2024. Deze verhoging, wettelijk geregeld in het Belastingplan 2024, was al eerder opgenomen in het coalitieakkoord. Door de verhoging van het maximale bedrag dat onbelast vergoed kan worden, beoogt het kabinet werkgevers te stimuleren een hogere reiskostenvergoeding aan werknemers te verstrekken. Hierdoor zal de vergoeding in iets meer gevallen waarin belastingplichtigen reiskosten maken kostendekkend zijn.’

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 mei 2024
Rolnummer
2024-0000263977
NLF-nummer
NLF 2024/1171
Aflevering
21 mei 2024
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina