Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

In het Publicatieblad van de Europese Unie van 1 december 2021 (PbEU 2021, L 429) is Richtlijn 2021/2101 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2021 tot wijziging van Richtlijn 2013/34 wat betreft de openbaarmaking van informatie over de winstbelasting door bepaalde ondernemingen en bijkantoren, gepubliceerd.

Met deze richtlijn wordt beoogd de transparantie van vennootschappen en de transparantie van en het openbaar toezicht op informatie over de winstbelasting van vennootschappen te vergroten door het bestaande wettelijke kader betreffende de verplichtingen voor vennootschappen en ondernemingen met betrekking tot de publicatie van verslagen aan te passen om de belangen zowel van deelnemers als van derden te beschermen in de zin van artikel 50, lid 2, onderdeel g, VWEU.

Ondernemingen en bijkantoren die een verslag inzake informatie over de winstbelasting moeten opstellen

Als deze richtlijn is geïmplementeerd verplichten de lidstaten de onder hun nationaal recht vallende uiteindelijke moederondernemingen waarvan de totale geconsolideerde inkomsten op hun balansdatum voor elk van de laatste twee opeenvolgende boekjaren blijkens hun geconsolideerde financiële overzichten meer bedroegen dan € 750.000.000, om met betrekking tot het laatste van deze twee opeenvolgende boekjaren een verslag inzake informatie over de winstbelasting op te stellen, te publiceren en toegankelijk te maken.

Implementatie

De lidstaten doen de nodige wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen in werking treden om uiterlijk op 22 juni 2023 aan deze richtlijn te voldoen.

Inwerkingtreding

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag na die van de bekendmaking ervan in het Publicatieblad van de Europese Unie.

Standpunt kabinet

In het zogenoemde BNC-fiche heeft het kabinet aangeven met deze richtlijn in te kunnen stemmen.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 december 2021 e.v.
Instantie
Europese Commissie
Datum instantie
1 december 2021
Rolnummer
L 429/2021
Auteur(s)
mr. M. Koerts LLM
Atlas Fiscalisten
NLF-nummer
NLF 2021/2377
Aflevering
16 december 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4710

Naar de bovenkant van de pagina