Direct naar content gaan

Samenvatting

In de onderhavige zaak verlangt de Belastingdienst op de voet van artikel 47 jo. artikel 52 en 53 AWR informatie van de advocaat van een belastingplichtige over betalingen vanaf de derdengeldenrekening van de advocaat. Vast staat dat het saldo van een bankrekening bij de KB-Luxbank door de cliënt is overgemaakt naar deze derdengeldenrekening. De advocaat, die advies heeft ingewonnen bij twee dekens, beroept zich op zijn verschoningsrecht.

De Belastingdienst heeft de cliënt, alsmede de advocaat en de Stichting Beheer Derdengelden, in kort geding gedagvaard. De voorzieningenrechter van Rechtbank Limburg heeft de vorderingen tegen de advocaat en de Stichting Beheer Derdengelden afgewezen.

In hoger beroep bij Hof Den Bosch zijn uitsluitend de cliënt en de Stichting Beheer Derdengelden betrokken.

Het Hof heeft een tweetal door de Belastingdienst gevorderde voorzieningen toegewezen, te weten het verschaffen van informatie over (a) de hoogte van de storting of stortingen afkomstig van (de) Luxemburgse, althans buitenlandse bankrekening(en) van de cliënt op de derdengeldenrekening en (b) het eventuele resterende saldo op 1 januari van ieder belastingjaar vanaf voornoemde storting(en) tot op heden en in de toekomst, zolang de advocaat gelden van de cliënt onder zich zal hebben.

De gevorderde voorziening dat informatie wordt verstrekt over de betalingen die met de op de derdengeldenrekening gestorte gelden zijn verricht, is door het Hof afgewezen.

Hiertegen richt zich het cassatiemiddel van de Belastingdienst. Het cassatiemiddel neemt onder meer tot uitgangspunt dat informatie omtrent (het beheer van) derdengelden (i) überhaupt niet dan wel (ii) in zijn algemeenheid niet onder het fiscale verschoningsrecht van de advocaat als bedoeld in artikel 53a AWR valt.

De Hoge Raad volgt dit betoog niet. Informatie over de derdengeldenrekening van een advocaat, zoals informatie over van en naar die rekening gedane boekingen, valt in beginsel onder het verschoningsrecht van een advocaat. Evenals het geval is ten aanzien van andere informatie die ter kennis komt van de advocaat, is voor beantwoording van de vraag of hem een verschoningsrecht toekomt ten aanzien van informatie over zijn derdengeldenrekening, beslissend of die informatie hem in zijn hoedanigheid van advocaat is toevertrouwd.

Conform Conclusie A-G Wesseling-van Gent.

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2018
Instantie
HR
Datum instantie
9 april 2021
Rolnummer
20/00805
ECLI
ECLI:NL:HR:2021:532
Auteur(s)
mr. D.G. Barmentlo
FT-advocaten
NLF-nummer
NLF 2021/1020
Aflevering
20 mei 2021
Judoregnummer
JCDI:NFB4329
bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=53a,bwbr0002320&artikel=53a&lid=1,bwbr0002320&artikel=47,bwbr0002320&artikel=52,bwbr0002320&artikel=53,bwbr0002320&artikel=53a

Naar de bovenkant van de pagina