Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft in 2013 een aanvraag ingediend voor een bouwvergunning voor het oprichten van zes woningen en twee kantoren op een perceel. De gevraagde vergunning is verleend. Hiervoor is een bedrag van € 8.482,92 aan leges in rekening gebracht. Van de verleende vergunning is geen gebruik gemaakt.

Op 8 februari 2018 heeft X opnieuw een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor hetzelfde perceel, nu voor de bouw van 13 kleine woningen en twee kantoren. De gevraagde omgevingsvergunning is conform de aanvraag verleend.

X heeft beroep ingesteld inzake de voor de aanvraag van 8 februari 2018 in rekening gebrachte leges ad € 14.314,12.

Rechtbank Zeeland-West-Brabant beoordeelt eerst of de opbrengstlimiet is overschreden.

Onder de betreffende verordening vallen, gezien de Tarieventabel leges 2018, ook andere aanvragen zoals het verstrekken van reisdocumenten, rijbewijzen, enzovoort. Indien dergelijke dienstverlening gepaard gaat met hogere lasten dan baten, dan kunnen deze worden verrekend met het overschot ten aanzien van de omgevingsvergunning (kruissubsidiëring; HR 4 februari 2009, 43.120, ECLI:NL:HR:2009:BI1943). Aangezien de Heffingsambtenaar het vereiste inzicht hierin niet heeft verschaft, brengt dat met zich dat niet kan worden beoordeeld of verrekening als hiervoor bedoeld mogelijk is. De Rechtbank stelt dan ook vast dat de opbrengstlimiet is overschreden, in casu met 67%. De Rechtbank oordeelt dat de verordening in haar geheel onverbindend is en dat de aanslag moet worden vernietigd.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2018
Instantie
Rechtbank Zeeland-West-Brabant
Datum instantie
18 augustus 2022
Rolnummer
20/7554
ECLI
ECLI:NL:RBZWB:2022:4865
NLF-nummer
NLF 2022/1865
Aflevering
22 september 2022
bwbr0005416&artikel=229,bwbr0005416&artikel=229

Naar de bovenkant van de pagina