Direct naar content gaan

Samenvatting

In artikel 5b AWR en hoofdstuk 1a Uitv.reg. AWR zijn de voorwaarden opgenomen waaraan een instelling moet voldoen om de anbi-status te kunnen verkrijgen of te behouden. Een van de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, is het bestedingscriterium. In de praktijk bestaat onduidelijkheid over het antwoord op de vraag wanneer een zogenoemde ‘impact investment’ al dan niet in strijd is met het bestedingscriterium. In overleg met een werkgroep vanuit de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) zijn voorwaarden opgesteld waaraan een dergelijke investering moet voldoen om als algemeennutinvestering te kunnen worden aangemerkt. Voldoet een investering aan deze voorwaarden, dan valt de investering in ieder geval binnen de kaders van het bestedingscriterium. De voorwaarden zijn opgenomen in dit besluit (Stcrt. 2024, 8860 van 2 april 2024).

Met dit beleid wordt uitvoering gegeven aan de toezegging die de staatssecretaris in het kader van de verbetervoorstellen van de giftenaftrek en Anbi/sbbi-regeling heeft gedaan aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2018/19, 35 026, 63, p. 9 en Kamerstukken II 2018/19, 35 026, 67, p. 7).

Dit besluit is met ingang van 3 april 2024 in werking getreden.

Metadata

Rubriek(en)
Schenk- en erfbelasting
Belastingtijdvak
3 april 2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
15 maart 2024
Rolnummer
2024-6086
NLF-nummer
NLF 2024/0820
Aflevering
2 april 2024
bwbr0002320&artikel=5b,bwbr0002320&artikel=5b

Naar de bovenkant van de pagina