Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is een btw-ondernemer. Haar ondernemingsactiviteiten bestaan uit het nakijken van scripties op verzoek van haar afnemers. Daarnaast biedt X ook een plagiaatcheck en een citation generator aan haar afnemers.

De afnemers van X bestaan uitsluitend uit studenten. De studenten die gebruikmaken van de nakijkdienst van X zijn verbonden aan erkende onderwijsinstellingen in binnen- en buitenland. De studenten gaan een overeenkomst aan met X en betalen haar een vergoeding hiervoor.

De nakijkdienst van X bestaat uit het volgende. Een student dient zijn scriptie in via het digitale portal van X. Bij de indiening geeft de student aan binnen welke termijn, in welke taal en op welke specifieke onderdelen de scriptie moet worden nagekeken. Op basis van deze voorkeuren stelt X een vergoeding vast en wijst zij de scriptie toe aan een editor. De editor beoordeelt de scriptie in eerste instantie alleen op taal. De editor kan op verzoek van de student echter ook de structuur en de rode draad van de scriptie beoordelen. De editor schrijft een feedbackrapport en doet voorstellen voor verbetering. De student ontvangt de nagekeken scriptie met opmerkingen in de kantlijn via hetzelfde portal. Indien de student vragen heeft, kan hij contact opnemen met het serviceteam van X. Het serviceteam beantwoordt in eerste instantie de vragen en verwijst daarbij zo veel mogelijk naar de beschikbare informatie omtrent het schrijven van een scriptie op de website van X. Indien de student er vervolgens niet uit komt, kunnen zijn vragen ter beantwoording doorgestuurd worden naar de editor. In voorkomend geval wordt de student geadviseerd de scriptie opnieuw in te dienen.

Voor het nakijken van scripties heeft X overeenkomsten van opdracht gesloten met de editor als opdrachtnemer. Om als editor ingeschakeld te kunnen worden, dient de gegadigde een achtergrond in taal en onderwijs te hebben, minimaal een bacheloropleiding te hebben voltooid en de door X intern ontwikkelde cursus op het gebied van academisch schrijven en feedback geven te hebben gevolgd.

Bij Hof Amsterdam is in geschil of deze diensten kunnen worden aangemerkt als algemeen vormend onderwijs, dat is vrijgesteld op grond van artikel 11, lid 1, onderdeel o, onder 2°, Wet OB 1968, jo. artikel 8, lid 1, onderdeel b, Uitv.besl. OB 1968.

Volgens het Hof is dat niet het geval. De diensten van X zijn niet gericht op kennisoverdracht, noch op vakinhoudelijke begeleiding. De uitspraak van Rechtbank Noord-Holland wordt bevestigd.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
1 januari t/m 30 juni 2020
Instantie
Hof Amsterdam
Datum instantie
13 juni 2024
Rolnummer
23/480; 23/481; 23/482; 23/483
ECLI
ECLI:NL:GHAMS:2024:1769
NLF-nummer
NLF 2024/1639
Aflevering
9 juli 2024
bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002629&artikel=11,bwbr0002633&artikel=8,bwbr0002633&artikel=8

Naar de bovenkant van de pagina