Direct naar content gaan

Gerelateerde content

Samenvatting

Credit Suisse Securities (Europe; hierna: Credit Suisse), ingezetene van het VK, heeft in 2017 dividenden ontvangen van de in Bizkaia (Spanje) ingezeten vennootschap Siemens Gamesa Renewable Energy SA. Credit Suisse heeft in 2017 geen vaste inrichting op het grondgebied van Bizkaia.

Siemens heeft in het kader van haar belastingaangiften bronbelasting ingehouden uit hoofde van de IRNR (Impuesto sobre la Renta de No Residentes; inkomstenbelasting voor niet-ingezetenen) die verschuldigd was over de aan Credit Suisse uitgekeerde dividenden.

Credit Suisse wenst rectificatie van de door Siemens ingediende aangiften en heeft – tevergeefs – teruggaaf verzocht van het bedrag op grond dat het een onverschuldigde betaling betrof. Zij heeft erop gewezen dat zij in het belastingjaar verlies heeft geleden.

In het kader van een geschil hierover heeft de verwijzende rechter aan het HvJ de volgende prejudiciële vraag gesteld:

Moet artikel 63 VWEU, dat betrekking heeft op het vrije verkeer van kapitaal, aldus worden uitgelegd dat het eraan in de weg staat dat het Koninkrijk Spanje, en specifiek het fiscaal autonome Territorio Histórico Bizkaia, weliswaar hetzelfde belastingtarief toepast op niet-ingezetenen als op ingezetenen, maar niet-ingezetenen geen teruggaaf verleent van de bronbelasting die wordt ingehouden over door een ingezeten entiteit uitgekeerde dividenden – welke bronbelasting zij niet kunnen neutraliseren op grond van het dubbelbelastingverdrag –, terwijl ingezetenen die in hetzelfde belastingjaar eveneens verlies hebben geleden, volledige teruggaaf van de bronbelasting kunnen krijgen?

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2017
Instantie
HvJ
Datum instantie
9 november 2023
Rolnummer
C-601/23
NLF-nummer
NLF 2023/2623
Aflevering
23 november 2023
bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=63,bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267

Naar de bovenkant van de pagina