Direct naar content gaan

Samenvatting

In opdracht van het ministerie van Financiën evalueerde onderzoeksbureau Stichting Economisch Onderzoek (SEO) de extraterritoriale kostenregeling, de 30%-regeling en de regeling partiële buitenlandse belastingplicht. SEO onderzocht onder andere hoe doeltreffend en doelmatig deze fiscale regelingen zijn en noteerde de conclusies in het evaluatierapport ‘Kunde, kosten en keuzes’, die de staatssecretaris aan de Tweede Kamer heeft aangeboden. Met het aanbieden van deze evaluatie geeft de staatssecretaris uitvoering aan een door de Kamer aangenomen motie, waarin de regering werd verzocht de evaluatie van deze expatregelingen zo snel mogelijk, en uiterlijk in 2024, te starten. Tevens bevat deze evaluatie beleidsoverwegingen voor het uitvoeren van een door de Eerste Kamer aangenomen motie, die de regering oproept om op basis van de evaluatie met een alternatief voorstel in het Belastingplan 2025 te komen dat minder schadelijk uitpakt voor de economie, alsmede voor (het tweede deel van) een tweede door de Tweede Kamer aangenomen motie, waarin de regering wordt opgeroepen om zo snel mogelijk het deskundigheidsvereiste in de 30%-regeling aan te scherpen, zodat die beter aansluit bij de behoeften van de economie en arbeidsmarkt.

Vanwege de demissionaire status van dit kabinet laat de staatssecretaris de inhoudelijke kabinetsreactie over aan het volgende kabinet.

De hoofdpunten van het SEO-rapport zijn:

  • De 30%-regeling is doeltreffend en is deels doelmatig. De 30%-regeling levert een bijdrage aan het vestigingsklimaat.
  • De voorgenomen 30-20-10-versobering leidt naar verwachting tot een 15-20% lagere instroom van kennismigranten en heeft een negatief effect op het vestigingsklimaat. Om de uitvoeringslasten te beperken, wordt geadviseerd om één vast forfait te kiezen voor de 30%-regeling (in plaats van 30-20-10).
  • De partiële buitenlandse belastingplicht is niet doeltreffend en is niet doelmatig.
  • De extraterritoriale kostenregeling is deels doeltreffend en beperkt doelmatig.

Metadata

Rubriek(en)
Loonbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 juni 2024
Rolnummer
2024-0000350935
Auteur(s)
mr. K. Taouil
EY / Erasmus Universiteit Rotterdam
NLF-nummer
NLF 2024/1616
Aflevering
9 juli 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6489
bwbr0002471&artikel=31a,bwbr0002471&artikel=31a

Naar de bovenkant van de pagina