Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Het ministerie van SZW heeft het wetsvoorstel ‘Toekomst pensioenen’ (hierna: wetsvoorstel) op 30 maart 2022 aangeboden aan de Tweede Kamer. Vanwege het maatschappelijk belang van het wetsvoorstel heeft de Orde reeds suggesties voor (verduidelijkende) vragen en andere opmerkingen aan de Kamer gegeven ter zake van dit wetsvoorstel. In vervolg op deze eerste reactie van de Orde heeft de Kamer op 3 juni 2022 enige aanvullende vragen en opmerkingen ontvangen die door de Tweede Kamerfracties konden worden gebruikt bij de inbreng voor het nader verslag op 8 juni 2022.

De Orde kan zich niet aan de indruk onttrekken dat de solidaire premieregeling en de flexibele premieregeling erg veel op elkaar lijken. Naar mening van de Orde is het aanbevelenswaardig om in plaats van twee varianten te kiezen voor een uniforme variant, te meer daar de verschillen tussen beide voorgestelde regelingen niet groot zijn en dat dit dan de transparantie en het begrip voor het nieuwe pensioen zal vergroten. De onderhavige materie is naar de mening van de Orde voor de doorsnee (gewezen) deelnemer enorm complex en een deel van deze complexiteit kan worden weggenomen door de twee varianten die toch al veel op elkaar lijken te vervangen door één variant.

Het wetsvoorstel

Dit wetsvoorstel wijzigt de Pensioenwet, de Wet IB 2001 en enige andere wetten in verband met herziening van het pensioenstelsel en enkele andere wijzigingen. Het wetsvoorstel komt voort uit het in 2019 door het kabinet met werknemers- en werkgeversorganisaties gesloten akkoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel en de Hoofdlijnennotitie uitwerking pensioenakkoord. Dit wetsvoorstel strekt ertoe om de in deze notitie beschreven hoofdlijnen uit te werken en te verankeren in de wet- en regelgeving. Het wetsvoorstel bevat tevens voorstellen voor de standaardisering van het nabestaandenpensioen in de tweede pijler, de experimenteerruimte voor de pensioenopbouw door zelfstandigen in de tweede pijler en de inkorting van de wachttijd voor werknemers in de uitzendsector.

Rubriek(en)
Loonbelasting
Pensioen
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
3 juni 2022
Rolnummer
36 067
NLF-nummer
NLF 2022/1207
Aflevering
23 juni 2022

X