Direct naar content gaan

Samenvatting

Een werknemer die de gegevens van haar werkgever gebruikt om valse facturen uit te geven, is aansprakelijk voor het bedrag aan belastingen dat daarop vermeld staat. Dit geldt op voorwaarde dat de werkgever, die een belastingplichtige is voor btw-doeleinden, de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht om het gedrag van zijn werknemer redelijkerwijs te controleren. Tussen januari 2010 en april 2014 gaf een werknemer van een in Polen gevestigd bedrijf dat een benzinestation exploiteert, 1.679 facturen uit die geen weerspiegeling waren van daadwerkelijke verkoop van goederen, voor een totaalbedrag (uitgedrukt in Poolse zloty) van ongeveer € 320.000. Hiervoor gebruikte ze de gegevens van haar werkgever, een belastingplichtige voor de omzetbelasting (btw), zonder diens medeweten of toestemming.

De valse facturen werden niet opgenomen in de belastingaangiften van dat bedrijf. Ze werden gebruikt door degenen die ze ontvingen om een onterechte teruggave van btw te verkrijgen, zonder dat de overeenkomstige belasting werd afgedragen.

Na een controle heeft de bevoegde autoriteit een besluit genomen waarin het bedrag aan btw dat door het bedrijf verschuldigd is, wordt bepaald. Volgens de belastingautoriteiten werd het frauduleuze gedrag mogelijk gemaakt door het gebrek aan adequaat toezicht en organisatie binnen het bedrijf dat de werknemer in dienst had genomen.

Het bedrijf betwist dit besluit voor de nationale rechter, die op zijn beurt de zaak heeft doorverwezen naar het HvJ. De nationale rechter wil vaststellen wie, van het bedrijf waarvan de gegevens onrechtmatig op de factuur zijn gebruikt en de werknemer die deze gegevens heeft gebruikt om valse facturen uit te geven, de persoon is die de btw op de factuur vermeldt in de zin van de Btw-richtlijn, en dus aansprakelijk is voor het betalen van die btw.

Het HvJ stelt dat btw niet verschuldigd is door de schijnbare uitgever van een valse factuur wanneer deze te goeder trouw handelt en de belastingautoriteit op de hoogte is van de identiteit van de werkelijke uitgever van de factuur. In zo’n situatie is het die persoon die aansprakelijk is voor de betaling van de btw. Een andere interpretatie zou in strijd zijn met het doel van de Btw-richtlijn, namelijk het voorkomen van fraude en het voorkomen dat personen frauduleus vertrouwen op de regels van het EU-recht. Om als te goeder trouw te worden beschouwd, moet de werkgever bewijzen dat hij de vereiste zorgvuldigheid heeft betracht om het gedrag van zijn werknemer redelijkerwijs te controleren en zo te voorkomen dat zijn gegevens worden gebruikt om valse facturen uit te geven. In het ontbreken van dergelijk bewijs moet de werkgever worden beschouwd als zijnde verplicht om de op de valse facturen vermelde btw te betalen. Het is aan de belastingautoriteit of de nationale rechter om, in het licht van alle relevante factoren, te beoordelen of de werkgever dergelijke zorgvuldigheid heeft betracht.

Metadata

Rubriek(en)
Omzetbelasting
Belastingtijdvak
2010 t/m 2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
30 januari 2024
Rolnummer
C-442/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:100
Auteur(s)
prof. mr. dr. M.M.W.D. Merkx
Erasmus Universiteit / BDO
NLF-nummer
NLF 2024/0440
Aflevering
20 februari 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6247
bwbv0001506&artikel=267,bwbv0001506&artikel=267,celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=167,celex32006l0112&artikel=203,celex32006l0112&artikel=203,celex32006l0112&artikel=205,celex32006l0112&artikel=205,celex32006l0112&artikel=9,celex32006l0112&artikel=9

Naar de bovenkant van de pagina