Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De staatssecretaris van Toeslagen en Douane heeft de Eerste Kamer een brief gestuurd met nadere informatie over de aanpak voor het afschaffen van het toeslagenstelsel. De staatssecretaris gaat in op lopende werkstromen, de betrokkenen bij het proces en het interne proces om het toeslagenstelsel af te schaffen.

Al geruime tijd wordt nagedacht over de alternatieven voor toeslagen. De keuze hiervoor is niet eenvoudig en kent altijd haken en ogen. Tegelijkertijd is een goede inkomensondersteuning voor degenen die het nodig hebben, nu en in de toekomst, van groot maatschappelijk belang. In de brief ‘Aanpak afschaffen toeslagenstelsel’ is uiteengezet hoe dit kabinet werkbare opties inzichtelijk maakt waarmee een nieuw kabinet kan besluiten over de toekomst van toeslagen en de benodigde transitie die kan worden ingezet om te komen tot een uitvoerbaar en rechtvaardig stelsel van inkomensondersteuning.

Om dit mogelijk te maken is een intensieve samenwerking opgezet tussen verschillende organisatieonderdelen van het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties, het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de Dienst Toeslagen.

In het tweede kwartaal van 2023 kan het Parlement een tussenrapportage verwachten. Deze rapportage zal een beschrijving van het huidige stelsel en probleemanalyse bevatten, de stand van zaken van de actualisatie van de eerder geïdentificeerde alternatieven en potentiële nieuwe alternatieven. Het streven is het Parlement in het eerste kwartaal van 2024 een eindrapport te sturen met verschillende alternatieven voor, of fundamentele herzieningen van het huidige toeslagenstelsel die knelpunten wegnemen. Daarbij worden de voor- en nadelen van de afzonderlijke alternatieven in beeld gebracht alsmede een tijdpad en randvoorwaarden voor implementatie.

Metadata

Rubriek(en)
Toeslagen
Belastingtijdvak
2023 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
9 maart 2023
Rolnummer
2023-0000067706
NLF-nummer
NLF 2023/0587
Aflevering
16 maart 2023

Naar de bovenkant van de pagina