Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(1)
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(4)
  • Jurisprudentie(214)
  • Commentaar NLFiscaal(16)
  • Literatuur(51)
  • Recent(13)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(4)

In haar aangifte vpb 2007 heeft X (bv; belanghebbende) een aantal vorderingen op E (bv) met € 1.150.000 afgewaardeerd. De Inspecteur heeft dit niet toegestaan en bovendien heeft hij een bedrag van € 51.031 aan opgevoerde autokosten gecorrigeerd.

In de beroepsfase wenst X haar volledige vorderingen op E ter hoogte van € 4.730.349 af te waarderen. Dit bedrag is opgebouwd uit een bedrag van € 3.338.000 aan langlopende schulden en een bedrag van € 1.392.349 voor een rekening-courantschuld.

Rechtbank Gelderland volgt het betoog van de Inspecteur dat er geen enkele grond is tot afwaardering van de leningen in 2007 niet. X heeft aannemelijk gemaakt dat er een bedrijfseconomische noodzaak tot afwaardering was. E had namelijk geen middelen meer om haar schulden aan X te betalen. Naar het oordeel van de Rechtbank is het X onder deze omstandigheden op grond van goed koopmansgebruik toegestaan om de leningen af te waarderen ten laste van het resultaat, tenzij de Inspecteur slaagt in de op hem rustende bewijslast dat sprake is van een (informele) kapitaalstorting, bodemloze putlening dan wel een onzakelijke lening.

Volgens de Rechtbank is de Inspecteur daar gedeeltelijk in geslaagd.

De Rechtbank oordeelt dat de Inspecteur de autokosten ten onrechte heeft gecorrigeerd en dat X een lening ter hoogte van € 1.000.000 mocht afwaarderen ten laste van het resultaat van € 725.656. De Rechtbank vermindert de aanslag tot nihil en stelt het verlies vast op € 325.375 (€ 725.656 -/- € 51.031 -/- 1.000.000).

Voorts oordeelt de Rechtbank dat de redelijke termijn is overschreden en dat X daarom recht heeft op een immateriële schadevergoeding. Ten slotte wordt de aan X in rekening gebrachte heffingsrente verminderd.

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Belastingtijdvak
2007
Instantie
Rechtbank Gelderland
Datum instantie
20 december 2021
Rolnummer
19/3859
ECLI
ECLI:NL:RBGEL:2021:6811
NLF-nummer
NLF 2022/0041
Aflevering
6 januari 2022
bwbr0002672&artikel=8

X