Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving(1)
  • Besluiten(1)
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

In de nota naar aanleiding van het verslag bij het wetsvoorstel ‘Implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies’ (DAC6) (Kamerstukken II 2018/19, 35 255) heeft de staatssecretaris toegezegd een ‘conceptversie wijziging Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen’ (hierna: Uitv.besl. WIBB) naar de Tweede Kamer te zullen sturen.

Deze (tweede) wijziging van het Uitv.besl. WIBB hangt samen met de implementatie van Richtlijn 2018/822 in de WIBB. Ingevolge die richtlijn worden gegevens en inlichtingen over zogenoemde meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies op automatische basis tussen de EU-lidstaten uitgewisseld. Met ingang van 1 juli 2020 wordt daarom een verplichting opgelegd aan intermediairs en relevante belastingplichtigen om te rapporteren over meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies.

De belastingautoriteiten van de EU-lidstaten kunnen naar aanleiding van de ontvangen en uitgewisselde informatie over deze mogelijk fiscaal agressieve structuren onder meer gerichter belastingcontroles uitoefenen en beter risicobeoordelingen verrichten. In het Uitv.besl. WIBB wordt uitvoering gegeven aan de in de WIBB opgenomen delegatiebepaling om regels te stellen met betrekking tot het uiterste tijdstip en de wijze waarop de betreffende gegevens en inlichtingen aan de minister van Financiën worden verstrekt. De wijziging van het Uitv.besl. WIBB treedt in werking met ingang van 1 juli 2020, evenals de Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies. Die wet vindt voor het eerst toepassing met betrekking tot meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies:

  1. waarvan de eerste stap van de implementatie op of na 25 juni 2018 is gezet;
  2. die op of na 1 juli 2020 voor implementatie beschikbaar zijn gesteld of gereed zijn voor implementatie.
DAC6 – Toelichting bij de conceptwijziging van Uitv.besl. WIBB in strijd met de richtlijn?

De Nederlandse implementatie van Richtlijn 2018/8221 (‘DAC6’) is momenteel in volle gang. Deze implementatie roept zowel bij diverse politieke partijen als bij andere belanghebbenden veel vragen op over een variëteit aan onderwerpen. Hieronder ga ik in op de vraag of de toelichting bij de ‘conceptversie wijziging Uitvoeringsbesluit internationale bijstandsverlening bij de heffing van belastingen’ (Uitv.besl. WIBB)2 volledig in lijn is met de richtlijn.

Niet alleen woorden, ook daden

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
1 juli 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
31 oktober 2019
Auteur(s)
Yanick Stouthart
Loyens & Loeff
NLF-nummer
NLF 2019/2471
Aflevering
14 november 2019
Judoreg
NFB2848
bwbr0030973&artikel=1

X