Direct naar content gaan

Samenvatting

De sentimenten die recente uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State over de evenredigheidstoetsing van beschikkingen oproepen, lopen uiteen van ‘baanbrekend’ tot ‘teleurstellend en laf’. Reden genoeg voor Wendy van Roij om die uitspraken nader te bezien en daarbij een fiscale invalshoek te kiezen.

NLF-W artikel

1. Inleiding

Op de iconische datum 2 februari 2022 heeft de grote kamer van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) een algemeen kader geformuleerd voor de toetsing van beschikkingen aan het evenredigheidsbeginsel als bedoeld in artikel 3:4, lid 2, Awb. Dit kader is opgenomen in de uitspraak betreffende de gemeente Harderwijk. Naar die uitspraak is verwezen in de op dezelfde dag gedane uitspraken betreffende de gemeenten Waadhoeke en Amsterdam. Deze drie uitspraken staan in deze bijdrage centraal. Aan de daaraan voorafgaande conclusie van de staatsraden advocaat-generaal Widdershoven en Wattel is eerder in NLF-W een vierluik gewijd.

Er zullen nog enkele uitspraken van de Afdeling over evenredigheidstoetsing volgen. In paragraaf 2 wordt ingegaan op de aangekondigde serie aan uitspraken over evenredigheidstoetsing. Paragraaf 3 bevat een uiteenzetting van de kernoverwegingen van de Harderwijk-uitspraak. Paragraaf 4 vervolgt met een bespreking van de in die uitspraak geformuleerde rechtsregels voor de situatie waarin het bestuursorgaan beleid voert. Hoewel in paragraaf 2 t/m 4 ook al verbanden met de fiscaliteit worden gelegd, wordt in paragraaf 5 specifiek ingegaan op de te verwachten impact van het door de Afdeling geformuleerde kader op enkele belangwekkende fiscale thema’s: belastingheffing, belastingrente, boetes, invordering en ambtshalve verminderingen. In paragraaf 6 t/m 9 belicht ik een aantal zaken die aanpak behoeven indien we evenredige belastingheffing tot wasdom willen laten komen. Het gaat achtereenvolgens om de hardheidsclausule, de volksvertegenwoordiging, verwachtingenmanagement en onszelf. Paragraaf 10 is een afrondende conclusie.

Log hier in om verder te lezen

Metadata

Rubriek(en)
Formeel belastingrecht
Auteur(s)
mr. W.A.P. van Roij
Hof Arnhem-Leeuwarden
NLF-nummer
NLF-W 2022/12
Judoreg
NFB4918
Publicatiedatum
5 april 2022
bwbr0002320&artikel=65,bwbr0004770&artikel=1,bwbr0005537&artikel=3:4,bwbr0005537&artikel=4:84,bwbr0011353&artikel=9.6

Naar de bovenkant van de pagina