Direct naar content gaan
}

Samenvatting

In dit beleidsbesluit (Stcrt. 2020, 50987 van 30 september) geeft de staatssecretaris uitvoering aan fiscale maatregelen in de vorm van concrete goedkeuringen. Ook geeft hij een toelichting op een bestaande mogelijkheid tot het verlagen van een voorlopige aanslag vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting, kondigt hij wetgeving aan die vergoedingen in verband met de TOGS en een tegemoetkoming vaste lasten mkb met terugwerkende kracht vrijstelt van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en verwijst hij naar een apart besluit waarin wordt geregeld dat bij een betaalpauze een eigenwoningschuld die onder de fiscale aflossingseis valt, blijft behoren tot de eigenwoningschuld.

De goedkeuringen zien op de volgende onderwerpen:

 • verschuldigdheid van oninbare vorderingen en teruggaafverzoeken energiebelasting en opslag duurzame energie- en klimaattransitie;
 • uitstel van betaling van belastingschulden;
 • mededelingsplicht bodemrecht;
 • verklaring betaalgedrag;
 • melding betalingsonmacht;
 • G-rekening;
 • betalingsregeling voor de opgebouwde belastingschuld;
 • betalingsverzuimboeten;
 • bepaalde wettelijke administratieve verplichtingen rondom de loonheffingen;
 • ongewijzigd doorlopen vaste reiskostenvergoedingen en andere vaste vergoedingen in de loonheffingen;
 • gebruikelijk loon;
 • Werkkostenregeling;
 • vrijstelling kortstondig gebruik van een motorrijtuig;
 • maatregel voor om te bouwen taxi’s;
 • geldigheid taxatierapport motorrijtuig;
 • termijn bij gebruikmaking terugwerkende kracht bij geruisloze omzetting, bedrijfsfusie, juridische fusie, splitsing en geruisloze terugkeer;
 • urencriterium;
 • fiscale coronareserve;
 • btw-gevolgen van het ter beschikking stellen van zorgpersoneel;
 • btw-gevolgen van het gratis verstrekken van medische hulpgoederen en apparatuur;
 • btw-tarief bij levering van mondkapjes;
 • heffing over Duitse netto-uitkeringen;
 • reisaftrek in de inkomstenbelasting;
 • uitstel publicatieplicht financiële gegevens anbi’s;
 • uitstel termijnen Wet implementatie EU-richtlijn meldingsplichtige grensoverschrijdende constructies;
 • voorkomen van dubbele meldingen vanwege het feit dat niet alle lidstaten gebruikmaken van de mogelijkheid de termijnen voor het melden van constructies te verschuiven.

Dit besluit is een actualisatie van het besluit van 16 juni 2020, 2020-12560 (Stcrt. 2020, 33211) (laatstelijk gewijzigd bij besluit van 5 augustus 2020, 2020-16809 (Stcrt. 2020, 42647)). Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 oktober 2020 met dien verstande dat aan een aantal goedkeuringen terugwerkende kracht is verleend.

Metadata

Rubriek(en)
Overig
Belastingtijdvak
1 oktober 2020 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
29 september 2020
Rolnummer
2020-19833
NLF-nummer
NLF 2020/2173
Aflevering
8 oktober 2020
,bwbr0002320&artikel=67c,bwbr0002320&artikel=67c&lid=1,bwbr0011353&artikel=3.152&lid=5,bwbr0011353&artikel=3.87&lid=1

Naar de bovenkant van de pagina