Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Politieke column

De belastingontvangst moet omhoog, zo stelt het kabinet. Het pakket met fiscale koopkrachtmaatregelen (lagere accijns op brandstof en btw-verlaging op energie) en het rechtsherstel voor box 3 (voor de bezwaarmakers) leiden opgeteld tot € 4,8 miljard lagere belastingontvangsten in 2022. Weliswaar staat tegenover de koopkrachtgeste een meevaller in de aardgasbaten, maar dat is een dekking die je niet zomaar het lastendomein in mag trekken. Het kabinet doet dat echter wel. Het toont zich sowieso zwak in de leer als het om de eigen begrotingsspelregels gaat. 

Want de nu voorgestelde box 3-compensatie ziet op de belastingjaren 2017-2021 en het is eveneens in strijd met de eigen regels om de dekking daarvoor in 2022 of latere jaren te zoeken. Voor de fijnproever: belastingen moeten in het inkomstenkader strikt genomen op transactiebasis worden geboekt – dus in het jaar waarop ze betrekking hebben – en niet op kasbasis.

Kijk, het is niet verboden af te wijken van dit soort zelf gefabriceerde regels, maar overtuigend is het allerminst. Het kabinet roept, net naar gelang het uitkomt, iets te vaak maar wat. Mijn voorstel zou daarom zijn de begrotingsspelregels voor belastingen te schrappen als een net zittend kabinet zich er meermaals duidelijk niet aan houdt. Wie houdt wie hier anders voor de gek?

Maar goed, de belastingen gaan dus omhoog, waarschijnlijk per 2023. Naar verluidt moet de 30%-regeling eraan geloven. En dat is terecht. Niet omdat de voorstanders van beperking of afschaffing van deze regeling betere papieren hebben dan de tegenstanders, maar om het doodsimpele feit dat de vier coalitiepartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie in hun verkiezingsprogramma’s allemaal hebben beloofd in de 30%-regeling te snoeien. Zo’n breed gedeelde belofte niet waarmaken in een coalitieakkoord is een democratische gotspe, zo betoogde ik eerder (NLF-P 2022/2). Dus goed dat hier alsnog bezinning lijkt plaats te vinden.

Ook de vennootschapsbelasting is in het vizier van gretige coalitiegrijpers. Een verhoging hing al langer in de lucht. In het coalitieakkoord zijn maatregelen aangekondigd om de grondslag voor met name multinationals te verbreden, hetgeen jaarlijks € 1 miljard extra zou moeten opbrengen. Interessanter is de opmerking in de kantlijn. De coalitie spreekt namelijk ook uit verder te kijken naar ‘andere grondslagverbreding, het lage vpb-tarief en/of de schijflengte in de vpb’. Die frase was vooral bedoeld om de genoemde opbrengst van € 1 miljard te garanderen, maar krijgt opeens een andere betekenis. Het komt nu bovenop de al voorgestelde grondslagverbreding.

In kabinetskringen wordt gefluisterd dat de vennootschapsbelasting nog eens minimaal € 1 miljard extra moet opleveren, en het liefst nog meer. Meest kansrijke optie op dit moment is de schijflengte van het lage tarief weer terugbrengen naar ergens rond de € 200.000. Sinds 2019 is de tariefstructuur elk jaar gewijzigd, nadat het in de periode 2011-2018 onveranderd op 20% en 25% stond met een scharnierpunt op een winst van € 200.000. We gaan dus volgend jaar hoogstwaarschijnlijk de vijfde tariefswijziging op rij zien. En dat is een heus lustrum, waarmee de vennootschapsbelasting voor mij de flipperkastbokaal wint. 

Mits het formele wetgevingstraject normaal wordt doorlopen, is het volstrekt legitiem om een tarief te wijzigen. Daarover lijkt mij geen misverstand te bestaan. Maar elke wijziging lokt ook een reactie uit. Zeker in de winstsfeer leidt elke tariefswijziging tot geschuif met opbrengsten en kosten, om nog maar niet te spreken over de verschillende entiteiten waarmee wordt gewerkt. Vervolgens ontstaat daar weer boosheid over in de politieke arena. In ramingen wordt dit soort elementen nauwelijks onderkend. De werkelijke budgettaire effecten zijn ondergeschikt aan het streven om de begroting ogenschijnlijk sluitend te maken. Zonder gêne neemt het kabinet de flipperkastbokaal in ontvangst.

Metadata

Rubriek(en)
Vennootschapsbelasting
Auteur(s)
mr. dr. M.P.A. Spanjers
Columnist
NLF-nummer
NLF-P 2022/16
Publicatiedatum
4 mei 2022

Naar de bovenkant van de pagina