Direct naar content gaan

Samenvatting

X (bv; belanghebbende) is netbeheerder en eigenaar van in de gemeente Uitgeest gelegen netwerken voor het transport van gas.

Per 1 juli 2017 is precariobelasting op nutsnetwerken verboden om te voorkomen dat inwoners van andere gemeenten door doorbelasting meebetalen. Volgens overgangsrecht mogen gemeenten die op 10 februari 2016 een verordening hadden met een precariobelasting op nutsnetwerken, hun heffingsbevoegdheid uitoefenen tot 1 januari 2022; daadwerkelijke heffing in 2016 is niet vereist. De gemeente Uitgeest had geen tarief voor nutsnetwerken, maar wel voor een restcategorie overige voorwerpen.

Eind december 2019 zijn aan X (alsnog) aanslagen 2016 en 2017 opgelegd naar het in 2016 geldende tarief voor de restcategorie overige voorwerpen, waarvoor de maatstaf van heffing wordt uitgedrukt in m2.

Volgens Hof Amsterdam is de aanslag 2016 onbevoegdelijk, want buiten de aanslagtermijn, opgelegd, omdat volgens de verordening de belastingschuld ontstond bij aanvang van 2016 en niet pas na afloop. De aanslag 2017 is volgens het Hof alleen geldig voor de periode tot 1 juli. Voor de tweede jaarhelft is de aanslag volgens het Hof ongeldig, nu het overgangsrecht eist dat de op 10 februari 2016 geldende verordening een bepaling voor nutsnetwerken bevatte. Een tarief voor een restcategorie volstaat dan niet.

In cassatie is alleen de aanslag 2017 in geschil. Het cassatieberoep van de gemeente betreft het oordeel over de tweede helft van 2017. Het incidenteel cassatieberoep van X is gericht tegen het oordeel over de eerste helft van 2017.

A-G Wattel geeft de Hoge Raad in overweging om beide cassatieberoepen ongegrond te verklaren.

Het oordeel over de aanslag 2016 wordt in cassatie niet bestreden, maar de A-G acht het voor de praktijk wel wenselijk dat de Hoge Raad zich erover uitspreekt. Volgens de A-G is het oordeel van het Hof, dat de aanslag is opgelegd buiten de driejaarstermijn in artikel 11, lid 3, AWR, juist.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Belastingtijdvak
2016-2017
Instantie
A-G
Datum instantie
27 oktober 2023
Rolnummer
23/00876
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:950
Auteur(s)
mr. R. Froentjes
EY
NLF-nummer
NLF 2023/2628
Aflevering
23 november 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6091
bwbr0002320&artikel=11,bwbr0002320&artikel=11,bwbr0005416&artikel=228,bwbr0005416&artikel=228

Naar de bovenkant van de pagina