Direct naar content gaan

Samenvatting

De staatssecretaris heeft de nota naar aanleiding van het verslag bij dit wetsvoorstel op 5 juni 2020 aan de Eerste Kamer aangeboden. Hij gaat met name in op de reactie van de NOB van 15 mei 2020 op de fiscale maatregelen in het wetsvoorstel. De staatssecretaris geeft in deze nota het volgende aan.

In haar brief van 20 mei 2020 (CE-AEP/20148518) heeft de regering aangekondigd dat de verlaging van de belastingrente en de in rekening te brengen invorderingsrente wordt verlengd tot 1 oktober 2020. Hiermee komt, conform de wens van de NOB en het uitgangspunt dat belastingplichtigen gebaat zijn bij duidelijkheid, één einddatum voor de verlaging te gelden.

Wel bestaan verschillende momenten waarop de renteverlaging ingaat. Wat betreft invorderingsrente geldt dat deze reeds per 23 maart 2020 is verlaagd naar 0,01%.

Wat betreft de belastingrente geldt dat de verlaging voor alle belastingmiddelen plaatsvindt per 1 juni 2020, met uitzondering van de inkomstenbelasting, waarvoor de verlaging ingaat per 1 juli 2020. De reden van deze verschillende momenten is dat de regering eraan hecht de renteverlagingen op het eerste moment dat deze uitvoeringstechnisch mogelijk zijn, te realiseren.

Wat betreft de systematiek van het wetsvoorstel vraagt de NOB waarom ervoor is gekozen de hoogte van het rentepercentage vast te stellen bij algemene maatregel van bestuur in plaats van in de wet. De reden hiervan is flexibiliteit, schrijft de staatssecretaris. De crisis rondom COVID-19 is nog niet ten einde en indien het in de toekomst wenselijk blijkt de maatregel verder te verlengen of het rentepercentage aan te passen, kan dit via de huidige gekozen opzet sneller worden gerealiseerd dan wanneer hiervoor wederom een wetswijziging nodig zou zijn.

Met de keuze om de maatregel te verlengen tot 1 oktober 2020 waarmee één einddatum wordt gerealiseerd, wordt zo veel mogelijk gezorgd voor duidelijkheid voor belastingplichtigen. Na afloop van de maatregel zal bovendien een uniforme wetssystematiek gaan gelden, aldus de staatssecretaris.

Het voorstel is op 26 mei 2020 met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer.

Metadata

Rubriek(en)
Civiel recht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
MvF
Datum instantie
5 juni 2020
Rolnummer
35 457
NLF-nummer
NLF 2020/1373
Aflevering
11 juni 2020
bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0002320&artikel=30hb,bwbr0004770&artikel=27a,bwbr0004770&artikel=27a,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0004770&artikel=29,bwbr0018472&artikel=27,bwbr0018472&artikel=27

Naar de bovenkant van de pagina