Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De directeur van de op Curaçao gevestigde X (nv; belanghebbende) heeft in het jaar 2010 de leeftijd van 73 jaar bereikt. X had tot het jaar 2010 geen pensioen aan hem toegezegd, maar na het bereiken van deze leeftijd wel. Bij de berekening van de pensioenvoorziening is ervan uitgegaan dat de directeur op 73-jarige leeftijd met pensioen gaat.

Omdat het toegezegde pensioen later is ingegaan dan de in artikel 2, lid 2, Beschikking Pensioenen (Ministeriële beschikking van de Landsverordening op de Loonbelasting 1976) genoemde uiterste leeftijd van 65 jaar, heeft de Inspecteur de waarde van de toegekende aanspraak tot het loon van de directeur in het jaar 2011 gerekend en aan X over het jaar 2011 naheffingsaanslagen in de loonbelasting en de premie Algemene Verzekering Bijzondere Ziektekosten opgelegd.

Bij het GHvJ was slechts nog in geschil of het pensioen in 2010 of 2011 aan de directeur is toegezegd, en dus of de naheffingsaanslagen terecht over het jaar 2011 zijn opgelegd.

Het GHvJ heeft geoordeeld dat X pas in oktober 2011 om advies heeft verzocht omtrent de mogelijk te vormen pensioenvoorziening, dat er voor die tijd nog geen pensioenvoorziening was en dat er niet eerder pensioenrechten aan de directeur waren toegekend. Uit deze omstandigheden heeft het GHvJ afgeleid dat X voor het eerst in het jaar 2011 pensioenrechten aan haar directeur heeft toegekend. Daarom is volgens het GHvJ terecht de volledige waarde van de aanspraak tot het loon van de directeur in het jaar 2011 gerekend.

Tegen dit oordeel heeft X cassatieberoep ingesteld, maar de Hoge Raad verklaart dit ongegrond. Het GHvJ heeft het genietingsmoment van de aanspraak terecht gesteld op het moment dat die aanspraak is toegekend. In casu was dat in 2011. Dit oordeel geeft niet blijk van een onjuiste rechtsopvatting.

Metadata

Rubriek(en)
Heffingen Caribisch Koninkrijk
Pensioen
Belastingtijdvak
2010-2011
Instantie
HR
Datum instantie
2 december 2022
Rolnummer
21/01852
ECLI
ECLI:NL:HR:2022:1788
Auteur(s)
dr. mr. G.D. Rekwest
University of Curaçao
NLF-nummer
NLF 2022/2455
Aflevering
15 december 2022
Judoregnummer
JCDI:NFB5394

Naar de bovenkant van de pagina