Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De tekst van het op 12 maart 2024 ondertekende belastingverdrag tussen Nederland en Bangladesh is gepubliceerd in het Tractatenblad van 26 maart 2024, 45.

Bangladesh is een belangrijke handelspartner en Nederland wil met dit belastingverdrag de ontwikkeling van Bangladesh verder ondersteunen.

Beide landen zijn al jaren partners in het samen duurzaam, inclusief en verantwoord ondernemen. Bangladesh heeft de afgelopen jaren bovendien grote stappen gezet in de ontwikkeling en wordt daardoor vanaf 2026 gezien als een middeninkomensland. Nederland wil deze ontwikkeling graag verder ondersteunen met dit nieuwe belastingverdrag.

Dat doet Nederland door Bangladesh in het belastingverdrag meer heffingsrechten te geven. Bangladesh is het eerste ontwikkelingsland dat behoort tot de laagste inkomenscategorie waarmee Nederland sinds het nieuwe verdragsbeleid van 2020 een nieuw verdrag heeft gesloten waarin een bronstaatheffing over brutobetalingen voor technische diensten is opgenomen. Hierdoor heeft Bangladesh het recht om 10% belasting te heffen wanneer vanuit Bangladesh een betaling voor technische diensten aan een Nederlandse dienstverlener wordt gedaan voor technische diensten die zijn verleend in Bangladesh. Daarnaast worden meer bronheffingsrechten toegekend door een verruiming van de vaste-inrichtingsbepaling in het verdrag. Een onderneming heeft zo sneller een belastbare aanwezigheid in het andere verdragsland, bijvoorbeeld bij het verrichten van diensten of verzekeringsactiviteiten. Er is ook een bronstaatheffing overeengekomen voor winsten behaald met de vervreemding van aandelen en vergelijkbare rechten in bedrijven die grotendeels bestaan uit onroerend goed.

Daarnaast zijn er in het verdrag afspraken gemaakt om belastingontwijking te voorkomen. Met deze en andere afspraken in het verdrag voldoet dit belastingverdrag aan de minimumstandaarden van het zogeheten Base erosion and profit shifting-project van de OESO/G20 tegen belastingontwijking.

Nederland zet zich in om een bijdrage te leveren aan de belastingheffing in ontwikkelingslanden, onderĀ andere met het 23 ontwikkelingslanden-project, waar Bangladesh deel van uitmaakt. Dit komt voort uit de duurzame ontwikkelingsdoelen, waarbij het genereren van eigen inkomsten door ontwikkelingslanden een belangrijk onderdeel is.

Voordat het verdrag in werking treedt, moet in beide landen nog de verplichte goedkeuringsprocedure worden doorlopen. In Nederland wordt het verdrag daarom eerst voor advies voorgelegd aan de Raad van State en vervolgens binnen vier maanden na ondertekening ter goedkeuring voorgelegd aan het parlement.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
12 maart 2024 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
26 maart 2024
Rolnummer
Trb. 2024, 45
NLF-nummer
NLF 2024/0832
Aflevering
2 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina