Direct naar content gaan

Samenvatting

In de rubriek ‘Een arrest om snel/nooit te vergeten’ beoordeelt een gezaghebbende auteur periodiek een uitspraak van de Hoge Raad of het Hof van Justitie als uitstekend of juist als zwak. Bij een negatief oordeel over het arrest geeft de auteur aan hoe de uitspraak zijns/haars inziens had moeten luiden. Onderstaande bijdrage is van Maarten de Wilde.

Op 22 maart 2024 wees de Hoge Raad arrest in de zaak Sidecar over de aftrekbaarheid van rente voor de vennootschapsbelasting. De Hoge Raad beperkt een gedeelte van de rente in aftrek met toepassing van fraus legis en artikel 10a Wet VpB 1969. Het arrest werpt enig licht op de nationale rechtstoepassing op dit technisch complexe deelterrein van het fiscale recht. De Hoge Raad gaat niet in op de Unierechtelijke rechtstoepassing in dit verband. Dit, terwijl de discussie hier uiteindelijk om scharniert. Wie gaat over misbruikbestrijding? Hoge Raad of Hof van Justitie?

Auteur heeft geen betrokkenheid bij de in deze bijdrage behandelde juridische procedure.
bwbr0002672~artikel_10a

Naar de bovenkant van de pagina