Direct naar content gaan

Samenvatting

X (belanghebbende) heeft beroep en hoger beroep ingesteld tegen een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking ter zake van een (aanleun)woning die hij huurt. Hof Arnhem-Leeuwarden heeft geoordeeld dat het hoger beroep ongegrond is, gelet op het relativiteitsvereiste neergelegd in artikel 8:69a Awb. Omdat X geen ‘direct financieel gevolg’ ondervindt bij een wijziging van de vastgestelde WOZ-waarde, strekt artikel 17 Wet WOZ niet tot bescherming van zijn belang, aldus het Hof.

X heeft cassatieberoep ingesteld.

A-G Pauwels gaat in een gemeenschappelijke bijlage bij deze en een andere conclusie (ECLI:NL:PHR:2023:832, NLF 2023/2327) op deze kwestie in. De A-G is van mening dat het Hof is uitgegaan van een onjuiste rechtsopvatting. Gelet op het arrest van de Hoge Raad van 20 maart 2020 (19/03552, ECLI:NL:HR:2020:467) moet worden aangenomen dat een persoon die een op zijn naam gestelde WOZ-beschikking heeft gekregen, belang heeft bij de daarin vastgestelde WOZ-waarde. Gelet op die aanname kan niet worden geoordeeld dat artikel 17 Wet WOZ niet strekt tot bescherming van het belang van zo’n persoon.

Mocht de Hoge Raad deze conclusie volgen, dan ligt verwijzing voor de hand.

De klacht dat het Hof niet heeft beoordeeld of de eigenaar/verhuurder op grond van artikel 8:26 Awb had moeten worden uitgenodigd aan het geding deel te nemen, behoeft volgens de A-G geen behandeling. Indien het oordeel van het Hof over artikel 8:69a Awb in cassatie stand houdt, faalt de klacht omdat er geen aanleiding is om de eigenaar/verhuurder in de gelegenheid te stellen als partij aan het geding deel te nemen indien het relativiteitsvereiste toepassing vindt.

Metadata

Rubriek(en)
Lokale heffingen
Formeel belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
A-G
Datum instantie
21 september 2023
Rolnummer
22/04590
ECLI
ECLI:NL:PHR:2023:831
NLF-nummer
NLF 2023/2291
Aflevering
12 oktober 2023
Judoregnummer
JCDI:NFB6020
bwbr0005537&artikel=8:26,bwbr0005537&artikel=8:26,bwbr0005537&artikel=8:69a,bwbr0005537&artikel=8:69a,bwbr0007119&artikel=17,bwbr0007119&artikel=17

Naar de bovenkant van de pagina