Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis(2)
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten(3)
  • Jurisprudentie(5)
  • Commentaar NLFiscaal(11)
  • Literatuur(10)
  • Recent(7)
  • Annotatie wetsgeschiedenis NLFiscaal(2)

Dit wetsvoorstel is op 11 november 2021 door de Tweede Kamer aangenomen.


Tevens is het volgende amendement aangenomen:


35 931, 9. Het voorgestelde amendement verduidelijkt dat de toepassing van artikel 9, lid 1, onderdeel e, Wet VpB 1969, beperkt is voor zover artikel 12ad, lid 1, Wet VpB 1969 van toepassing is en voorkomt hiermee potentieel belastingontwijking.


Het wetsvoorstel


Per 1 januari 2020 zijn in de Wet VpB 1969 de hybridemismatchmaatregelen die volgen uit de Tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking (ATAD2) in werking getreden. Deze maatregelen bestrijden belastingontwijking waarbij gebruik wordt gemaakt van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels (zogenoemde hybride mismatches) van zowel de lidstaten van de EU onderling als EU-lidstaten en derde landen.


De hybridemismatchmaatregelen vinden hun oorsprong in het BEPS-project. De reeds in werking getreden maatregelen bestrijden hybride mismatches door de gevolgen van kwalificatieverschillen tussen belastingstelsels te neutraliseren. Daarnaast is in ATAD2 en de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking een maatregel opgenomen die de oorzaak van een hybride mismatch aanpakt. Dit betreft de zogenoemde belastingplichtmaatregel voor omgekeerde hybride lichamen. Deze maatregel zorgt ervoor dat het land van vestiging onder bepaalde omstandigheden de kwalificatie volgt van het land waar de participanten zijn gevestigd. Bij de implementatie van deze belastingplichtmaatregel is gebruikgemaakt van de – door ATAD2 geboden – mogelijkheid tot het opnemen van een uitgestelde inwerkingtredingsdatum van 1 januari 2022, zodat kan worden bezien of er flankerende regels noodzakelijk zijn. Met de in dit wetsvoorstel voorgestelde flankerende maatregelen wordt de belastingplichtmaatregel nader ingeregeld in de systematiek van de inkomstenbelasting, de vennootschapsbelasting, de dividendbelasting en de bronbelasting. Tevens worden enkele aanpassingen voorgesteld van de in de genoemde implementatiewet opgenomen belastingplichtmaatregel. Omwille van de leesbaarheid komen de diverse bepalingen inzake de belastingplichtmaatregel in de Wet implementatie tweede EU-richtlijn antibelastingontwijking te vervallen en wordt deze maatregel samen met de daarmee verband houdende flankerende maatregelen opgenomen in dit wetsvoorstel. Daarnaast wordt in dit wetsvoorstel van de gelegenheid gebruikgemaakt om een omissie te herstellen in de reeds per 1 januari 2020 in werking getreden reguliere hybridemismatchmaatregelen in de vennootschapsbelasting.


Volg de ontwikkelingen rond dit wetsvoorstel in het parlementaire dossier op www.nlfiscaal.nl. Daar zal binnenkort een update van de noot van Loes van Hulten (NLFs 2021/0121) gepubliceerd worden waarbij ingegaan wordt op het aangenomen amendement.
Rubriek(en)
Belastingplan 2022
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
11 november 2021
Rolnummer
35 931
NLF-nummer
NLF 2021/2171
Aflevering
18 november 2021
bwbr0002672&artikel=9,bwbr0002672&artikel=12ab

X