Gerelateerde content
    • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en Bulgarije is op 31 juli 2021 in werking getreden (Trb. 8 november 2021, 145). Wat betreft het Koninkrijk der Nederlanden geldt het Verdrag Nederland-Bulgarije, met Protocol, voor Nederland (het Europese en het Caribische deel).


Het onderhavige, op 14 september 2020 te Sofia ondertekende, Verdrag Nederland-Bulgarije geeft regels die aanwijzen welke van de verdragsluitende staten bevoegd is om in overeenstemming met zijn nationale wetgeving belasting te heffen over het inkomen van inwoners van één of van beide staten. Het belangrijkste doel van deze regels is het vermijden van dubbele belasting. Daarnaast regelt het Verdrag Nederland-Bulgarije, onder meer met het oog op het voorkomen van het ontgaan van belasting, de wederzijdse administratieve bijstand in de vorm van onderlinge uitwisseling van informatie over, en invordering van, belastingen en toeslagen. Het Verdrag Nederland-Bulgarije komt in de plaats van de op 6 juli 1990 te Sofia ondertekende Overeenkomst tussen Nederland en Bulgarije tot het vermijden van dubbele belasting en het voorkomen van het ontgaan van belasting met betrekking tot belastingen naar het inkomen, met Protocol, (Trb. 1994, 131).


De Nederlandse wens om een rechtsbasis te creëren voor informatie-uitwisseling en invorderingsbijstand met betrekking tot alle toeslagen vormde aanvankelijk de aanleiding voor de onderhandelingen. Naast deze maatregelen hebben Nederland en Bulgarije overeenstemming bereikt over opname van bepalingen die zijn voorgesteld in het BEPS-project tegen grondslaguitholling en winstverschuiving (base erosion and profit shifting) dat is geïnitieerd door de G20/OESO. Het gaat om maatregelen op het gebied van verdragsmisbruik (BEPS-actie 6), hybride mismatches (BEPS-actie 2), vaste inrichtingen (BEPS-actie 7) en geschillenbeslechting (BEPS-actie 14). In de loop van 2013 kwam de fraude met toeslagen door Bulgaren aan het licht. Naar aanleiding hiervan is eind 2013 aan Bulgarije voorgesteld te onderhandelen over een wijziging van het Verdrag Nederland-Bulgarije van 1990 om een rechtsbasis te creëren voor informatie-uitwisseling en invorderingsbijstand met betrekking tot alle toeslagen. Bulgarije was hiertoe bereid maar stelde voor dit op te pakken in het kader van een onderhandeling over een geheel nieuw Verdrag Nederland-Bulgarije. Nederland heeft hiermee ingestemd.


De bepalingen van de Overeenkomst zullen op 1 januari 2022 buiten werking treden.

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Belastingtijdvak
31 juli 2021 e.v.
Instantie
BUZA
Datum instantie
8 november 2021
Rolnummer
Trb. 145, Trb. 146
NLF-nummer
NLF 2021/2146
Aflevering
11 november 2021

X