Direct naar content gaan

Gerelateerde content

 • Wet en parlementaire geschiedenis
 • Internationale regelgeving
 • Lagere regelgeving
 • Besluiten
 • Jurisprudentie
 • Commentaar NLFiscaal
 • Literatuur
 • Recent

Samenvatting

Artikel 4 Moeder-dochterrichtlijn (Richtlijn 2011/96) bepaalt dat ‘wanneer een moedermaatschappij (…), op grond van de deelgerechtigdheid van de moedermaatschappij in haar dochteronderneming, uitgekeerde winst ontvangt, anders dan bij de liquidatie van de dochteronderneming, de lidstaat van de moedermaatschappij zich moet onthouden van het belasten van deze winst’. De richtlijn voorziet dus in een vrijstelling voor dividenden die door een dochteronderneming aan haar moedermaatschappij worden uitgekeerd, indien aan de voorwaarden van de richtlijn is voldaan.

In de zaak John Cockerill SA versus de Belgische staat, heeft het Tribunal de première instance de Liège over dit artikel aan het HvJ de volgende prejudiciële vragen gesteld:

Heeft artikel 4 Richtlijn 2011/96 rechtstreekse werking en moet het, in samenhang met andere bronnen van Unierecht, aldus worden uitgelegd dat het in de weg staat aan een regeling van een lidstaat waarin:

 1. een fiscaal consolidatiestelsel (systeem van groepsbijdragen) wordt ingevoerd dat vennootschapsgroepen onder bepaalde voorwaarden toestaat om belastbare winsten van bepaalde dochterondernemingen geheel of gedeeltelijk over te dragen aan andere dochterondernemingen die in de loop van het aanslagjaar verlieslatend zijn geweest (groepsbijdrage), en
 2. een uitsluiting van dat voordeel is opgenomen voor verlieslatende vennootschappen, ter hoogte van het bedrag van de ontvangen dividenden, die voldoen aan de voorwaarden voor vrijstelling op grond van de wetgeving van die lidstaat tot omzetting van Richtlijn 2011/96?
 3. Valt deze regeling al dan niet binnen de werkingssfeer van artikel 1, lid 2, Richtlijn 2011/96, waarin is bepaald dat deze richtlijn ‘geen beletsel [vormt] voor de toepassing van nationale of verdragsrechtelijke voorschriften ter bestrijding van fraude en misbruiken’?

John Cockerill (Haslington, 3 augustus 1790 – Warschau, 19 juni 1840) was een Brits industrieel, die in België een industrieel imperium opbouwde.

Metadata

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2020
Instantie
HvJ
Datum instantie
2 april 2024
Rolnummer
C-135/24
NLF-nummer
NLF 2024/1023
Aflevering
30 april 2024

Naar de bovenkant van de pagina