Direct naar content gaan

Samenvatting

In de praktijk is het onbedoeld mogelijk geworden om gebruik te maken van de vrijstelling van overdrachtsbelasting voor kavelruil wanneer met een kavelruil de voor de vrijstelling relevante doelen niet worden gerealiseerd, maar die kavelruil louter strekt tot het verkrijgen van fiscaal voordeel. Hierdoor worden met name woningen en andere opstallen die niet voor de landbouw worden gebruikt onbedoeld vrij van overdrachtsbelasting verkregen. Het kabinet vindt dit onwenselijk en komt daarom met conceptregelgeving om dit te bestrijden.

De NOB begrijpt de wens om het vermelde misbruik tegen te gaan, maar is kritisch of de voorgestelde wetswijziging hier daadwerkelijk aan bij zal dragen. Daarnaast zet de NOB vraagtekens bij de beoogde verbetering van de uitvoerbaarheid van de kavelruilvrijstelling voor de Belastingdienst die met de voorgestelde wetswijziging gepaard zou moeten gaan.

Meer specifiek vraagt de NOB zich af of het voorstel met betrekking tot de agrarische bestemming conform bestemmings-/omgevingsplan bij woningen niet te veel nadruk legt op de formele bestemming van een kavel, terwijl de feitelijke verbondenheid met een agrarisch bedrijf belangrijker zou moeten zijn. Daarnaast beschouwt de NOB het in de context van de landbouweis onwenselijk dat opstallen alleen vrijgesteld zijn als ze al bedrijfsmatig agrarisch geëxploiteerd worden op het moment van verkrijging.

Alhoewel de voortzettingseis duidelijk en begrijpelijk is, signaleert de NOB dat bij opstallen de situatie zich kan voordoen dat tijdelijk niet aan de vereiste grens van ‘nagenoeg uitsluitend’ kan worden voldaan. Ook zou het naar de mening van de NOB wenselijk zijn om de uitzondering op de voortzettingseis bij overheidsingrijpen uit te breiden, zodat ook andere vormen van overheidsingrijpen dan de instandhouding van natuur en landschap hieronder begrepen worden.

Ten slotte geeft de NOB ook een aantal alternatieve denkrichtingen in overweging om ongewenste en/of niet beoogde gevolgen van de voorgestelde wetswijziging te beperken.

De einddatum van deze internetconsultatie was 30 april 2024.

Metadata

Rubriek(en)
Belastingen van rechtsverkeer
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
NOB
Datum instantie
30 april 2024
NLF-nummer
NLF 2024/1107
Aflevering
7 mei 2024
bwbr0002740&artikel=15,bwbr0002740&artikel=15

Naar de bovenkant van de pagina