Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

De Tweede Kamer heeft op 5 juni 2024 het wetsvoorstel ‘Goedkeuring wijziging Eurovignetverdrag’ (36 515) als hamerstuk aangenomen.

Dit wetsvoorstel dient tot goedkeuring van het Protocol tot wijziging van de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens (Trb. 2023, 52), zoals vastgelegd in het Eurovignetverdrag (Richtlijn 2022/362).

Het Eurovignetverdrag is een internationale overeenkomst tussen Europese landen. Het heeft tot doel een systeem vast te stellen voor het heffen van tol voor zware vrachtwagens die bepaalde wegen gebruiken. Nederland, Luxemburg, Zweden en Denemarken heffen het eurovignet gezamenlijk. Deze tolheffing is bedoeld om infrastructuurkosten te dekken en milieuschade te verminderen door het bevorderen van efficiënter transport. In Nederland wordt via de Wet belasting zware motorrijtuigen (24 070) en onderliggende regelgeving invulling gegeven aan dit verdrag. Nederland is voornemens in 2026 over te stappen op de vrachtwagenheffing. Zodra dit het geval is, zal de heffing uit hoofde van het verdrag worden gestopt.

De belangrijkste wijzigingen in het Eurovignetverdrag naar aanleiding van de herziene Eurovignetrichtlijn zien op de aanpassing van de tariefstructuur waarmee voertuigen worden ingedeeld in vijf CO2-emissieklassen, de uitbreiding van de reikwijdte van het eurovignet met voertuigen tussen 3,5 en 12 ton, de introductie van een aantal specifieke uitzonderingsmogelijkheden, in het bijzonder voor lichtere vrachtwagens en het op termijn uitfaseren van vignetten voor vrachtvoertuigen.

Metadata

Rubriek(en)
Autobelastingen
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
Tweede Kamer
Datum instantie
5 juni 2024
Rolnummer
36 515
NLF-nummer
NLF 2024/1395
Aflevering
11 juni 2024

Naar de bovenkant van de pagina