Gerelateerde content
  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving(1)
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent(1)

De minister van Financiën heeft aan de Tweede Kamer verslag uitgebracht van de Eurogroep en Ecofinraad op 4 en 5 april 2022 in Luxemburg.

Voor wat betreft het Richtlijnvoorstel betreffende algemeen minimumbelastingniveau voor multinationals in de EU, schrijft de minister het volgende:

Tijdens de Ecofinraad is gesproken over het Richtlijnvoorstel betreffende een algemeen minimumbelastingniveau voor multinationals in de Europese Unie (EU) (hierna: richtlijnvoorstel Pijler 2). Dit richtlijnvoorstel is op 22 december 2021 door de Europese Commissie gepubliceerd.

De rechtsbasis van dit richtlijnvoorstel is artikel 115 VWEU. De besluitvorming ten aanzien van het voorstel is unanimiteit (met raadpleging van het Europees Parlement). Het voorstel was reeds voor algemene benadering geagendeerd voor de Ecofinraad van 15 maart jl. Het is tijdens deze vergadering wederom niet gelukt om overeenstemming te bereiken over een algemene benadering ten aanzien van het richtlijnvoorstel. Het is nog niet duidelijk wanneer het voorstel opnieuw zal worden geagendeerd voor besluitvorming.

Het Franse voorzitterschap van de Raad is voortvarend aan de slag gegaan om in lijn met het in het Inclusive Framework (IF), georganiseerd door de OESO, afgesproken implementatieplan tot een snelle aanname van het richtlijnvoorstel te komen. Aangezien het richtlijnvoorstel grotendeels gelijk is aan de modelteksten waarover binnen het IF met 137 landen een akkoord is bereikt, was het mogelijk om in de Raadswerkgroepen snelle voortgang te boeken.

Bijna alle lidstaten, waaronder Nederland, spraken tijdens de Ecofinraad hun steun uit voor het compromisvoorstel. Eén lidstaat kon niet instemmen, door de link tussen Pijler 2 en Pijler 1 (Pijler 1 regelt een andere verdeling van winsten en heffingsrechten tussen landen voor de grootste en meest winstgevende multinationals). Deze lidstaat gaf aan de inwerkingtreding van Pijler 2 afhankelijk te willen maken van de inwerkingtreding van Pijler 1. Andere lidstaten, waaronder Nederland, committeren zich nog steeds aan een snelle voortgang op Pijler 1, maar steunen de voorwaardelijke link tussen Pijler 1 en Pijler 2 niet.

Nederland kan zich inhoudelijk vinden in het richtlijnvoorstel en het voorgestelde compromis en vindt het belangrijk om op de korte termijn een akkoord te bereiken in de EU zodat verdere voortgang kan worden geboekt met de nationale implementatie van het voorstel.

Rubriek(en)
Europees belastingrecht
Belastingtijdvak
2022 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
14 april 2022
Rolnummer
2022-0000119862
NLF-nummer
NLF 2022/0805
Aflevering
21 april 2022
bwbv0001506&artikel=115,bwbv0001506&artikel=115

X