Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Girelli Alcool (Italië) houdt zich bezig met de denaturering van ethylalcohol. Dit is het proces waarbij alcohol ongeschikt wordt gemaakt voor menselijke consumptie. Het bedrijf beschikt daartoe over een erkend ethylalcoholdepot en een denaturerings- en verpakkingsfaciliteit.

Girelli heeft verzocht om vrijstelling van accijns voor een hoeveelheid alcohol die per ongeluk verloren was gegaan. Dit verzoek is afgewezen op de grond dat het verlies niet te wijten was aan niet te voorziene omstandigheden of overmacht, maar aan de onvoorzichtigheid en nalatigheid van een werknemer van Girelli, die per ongeluk de klep van de opslagtank had opengelaten.

In het kader van een geding hierover heeft de verwijzende rechter aan het HvJ prejudiciële vragen gesteld over de uitlegging van artikel 7, lid 4, Accijnsrichtlijn.

Het HvJ antwoordt op de vragen dat het begrip ‘niet te voorziene omstandigheden’ in de zin van deze bepaling, en het begrip ‘overmacht’ zien op abnormale en onvoorzienbare omstandigheden die zich hebben voorgedaan buiten toedoen van degene die zich erop beroept en waarvan de gevolgen ondanks alle voorzorgsmaatregelen niet hadden kunnen worden vermeden.

Het artikel staat in de weg aan een nationale bepaling waarbij een niet ernstige fout die kan worden toegerekend aan de betrokken tot voldoening van accijns gehouden persoon, in alle gevallen wordt gelijkgesteld met niet te voorziene omstandigheden en overmacht.

Het HvJ gaat verder in op wat de reikwijdte is van de toestemming die de bevoegde autoriteiten van de lidstaten op grond van deze bepaling kunnen verlenen.

Metadata

Rubriek(en)
Accijnzen
Belastingtijdvak
2014
Instantie
HvJ
Datum instantie
18 april 2024
Rolnummer
C-509/22
ECLI
ECLI:EU:C:2024:341
Auteur(s)
mr. A. Wolkers
Ploum advocaten
NLF-nummer
NLF 2024/1027
Aflevering
30 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6370

Naar de bovenkant van de pagina