Direct naar content gaan

Gerelateerde content

  • Wet en parlementaire geschiedenis
  • Internationale regelgeving
  • Lagere regelgeving
  • Besluiten
  • Jurisprudentie
  • Commentaar NLFiscaal
  • Literatuur
  • Recent

Samenvatting

Het kabinet heeft een onderzoek laten instellen naar de omvang van de inkomensgevolgen van hybride werken door grenswerkers met onze buurlanden, België en Duitsland. Concreet omvat dit onderzoek, uitgevoerd door Ernst & Young Belastingadviseurs LLP en waarvan het eindrapport is opgeleverd op 18 maart 2024, een overzicht van de (inkomens)effecten van mogelijke thuiswerkregelingen in de bilaterale belastingverdragen met onze buurlanden.

De staatssecretaris heeft het eindrapport van dit onderzoek aan de Tweede Kamer aangeboden.

Het onderzoek geeft antwoord op de vraag wat een grenswerker met een bepaald bruto-inkomen onder toepassing van diverse mogelijke thuiswerkregelingen in relatie tot België en Duitsland netto overhoudt. Voor de grenswerker die gedeeltelijk thuiswerkt, is het vaak gunstiger om het arbeidsinkomen te verdelen over twee landen (‘salary split’) in plaats van om over het arbeidsinkomen alleen belasting te betalen in het land van de werkgever.

Het onderzoek geeft ook inzicht in de administratieve lasten van grenswerkers en hun werkgevers, de zekerheid die een thuiswerkregeling grenswerkers kan bieden over hun financiële situatie en de werkgeverslasten (meer specifiek de werkgeverspremies sociale zekerheid).

Het onderzoek maakt de mogelijke voordelen voor grenswerkers van een zogenoemde ‘salary split’ inzichtelijk, wat meeweegt in de afweging tussen een drempelregeling met lage dagendrempel t.o.v. het streven van het kabinet naar aansluiting bij de sociale zekerheid.

Er wordt met enige regelmaat gevraagd naar de fiscale positie van (onder meer thuiswerkende) grenswerkers.

Metadata

Rubriek(en)
Internationaal belastingrecht
Inkomstenbelasting
Belastingtijdvak
2024 e.v.
Instantie
MvF
Datum instantie
28 maart 2024
Rolnummer
2024-0000216529
Auteur(s)
mr. C. Douven
Belastingdienst
NLF-nummer
NLF 2024/0905
Aflevering
16 april 2024
Judoregnummer
JCDI:NFB6351

Naar de bovenkant van de pagina